hi - hil
Pambungad Walang talahuluganang sa hi - hil
ha ham has   hi hih hil hili   him hip hu

hibạng. {X/U} Pang-uri
mahibạng {DT}.
nahihibạng {U/DT/K}. Tila nahihibạng na hinagkạn ito sa buhọk, ... {W Nanyang 22.18}.

hibịk. {X/N} Pangngalan
"Hibik ng Filipinas sa Inang Espania" (H. Flores 1888). "Sagot ng Espana sa Hibik ng Filipinas" (M.H. del Pilar). "Katapusang Hibik ng Pilipinas" (A. Bonifacio) {W Hibik}.

[hig]. {X} Ugat ng salita
humig {DT01}. Humig sa damuhạn.
higaạn {N}. Nakaup si Reina sa gilid ng kanyạng higaạn. {W Pang-unawa 3.1}.

higạnte. {N/Es} Espanyol

higing. {X/N} Pangngalan
Higing ng lamọk. Naririnịg niyạ sa kanyạng likurạn ang mga higing ng kuwentuhan ng mga nakikiramay. {W Suyuan 5.3}.
humiging {DT00, DT10}. Humihiging sa mga bulaklạk ang bubuyog. Humiging ng isang awit.

higịt. {X/N?} Pangngalan ?
higịt, mahigịt {U}. Isạ o higịt pang bulaklạk. Bakit ba may mga taong higịt ang kakayahạn kaysạ sa ibạ ...? {W Material Girl 3.2}.
higịt, mahigịt {A} {10K-2312}. Kailangan ang wikang katutubo o ang wikang higịt na mabilịs maunawaan ng batang Filipino upang higịt na mabisang matupạd ang pagtuturo ... {W Almario 2007 3.7} . ... at mahigịt sanlibong taọn nang may mahigpịt na ugnayan sa isạ't isạ. {W Nanyang 2.3}.
higịt na {A? D/EC}. Masasabing higịt na namamayani ang unang daloy ng pagsasalin. {W Dasal 3.20}. Ang hind ganạp na pagtanggạp dito, kung gayọn, ay higịt na usapịng politikạl sa halịp na lingguwistiko - nasa tao at wal sa wika mịsmo ang problema. {W Plano 3.46}.
higịt pa {A? D/EC}. Higịt pa niyạng gustọng lumakad ngayọn kaysạ bukas.
higịt sa, mahigịt sa. Mahigịt sa sampụng piso. Higịt dito.
higịt sa ibạ {A TK U}.
higịt sa lahạt {A TK N}. ... kund isạng matandạng hukluban na ubod ng yaman, isạng lolo at higịt sa lahạt siyạ'y biyudo. {W Material Girl 3.7}.
humigịt {DT01/fy|f?}. Humihigịt kamị sa dalawamp.
higtạn {DB10/f?|fy|f?}. Nahigtạn nilạ kamị ng dalawamp.
humigịt-kumulang {A/Cd}. May humigịt-kumulang na anim na daạng bata sa paaralạng iyọn. Humigịt-kumulang na tatlọng ektạrya ang lakị.

higọp. {X} Ugat ng salita sipsịp
humigọp {DT10/fg|ft}. Kumagat sa hawak na tinapay si Mila sak humigọp ng kapẹ. {W Nanyang 12.31}.

higpịt. {X/N} Pangngalan
Wal sa lugạr ang higpịt ng kanyạng mga magulang.
humigpịt {DT}. Humigpịt ang lubid nang hilahin ko.
higpitịn {DB}. Higpitịn ang tali.
paghihigpịt {ND}. Paghihigpịt sa pag-angkạt ng mga kọtse.
mahigpịt {U}. Mahigpịt ba ang hawak mo? Totoọng mahigpịt ang takịp, hind ko maalịs. Napakahigpịt ang buhọl, hind ko makalạg itọ.

hihip, ihip. {X/N} Pangngalan
Ihip ng hangin.
humihip {DT00}. Humihihip ang hangin.
hipan, hihipan {DB10}. Mainit pa ang kapẹ, hipan mo itọ. Hipan ang kandila.

hika. {X/N} Pangngalan

hikaw. {N/Ch} Tsino

hikayat. {X/N} Ugat ng salita
humikayat {DT}.
hikayatin {DB10}. Naup sa tapạt niyạ si Mila at hinikayat siyạ: "..." {W Nanyang 13.25}.

hikb. {X/N} Ugat ng salita
humikb {DT00/fg}.
maghihikb {DT00/fg}.

hila. {X} Ugat ng salita
hilahin. Hinila namin ang kariton. Ngunit walạng nagaw si Inạy nang hilahin ng mga pulịs ang kanyạng kapatịd. {W Tiya Margie 3.10}.
hilahạn {N}.

hilaga. {X/N} Pangngalan
pahilaga {A}. Tumungo silạng pahilaga.

hilamos. {X} Ugat ng salita
maghilamos {DT00}. Dapat maghugas ng kamạy at maghilamos bago kumain.
hilamusan {DB10/fp|fg}.

hilạw. {X/U} Pang-uri
Kumakain silạ ng hilạw na karnẹ. Kumain tayo ng hilạw na mangg. Hilạw na sinaing.
hilạw, mura   -   manibalạng   -   hinọg   -   bulọk

hilera. {N/Es} Espanyol hanay
Nagtanịm akọ ng dalawạng hilerang talọng.

hilig. {X/N} Pangngalan
Hilig sa pagsasayạw. Likạs na hilig.
hilịg {U}. Bumagsạk ang hilịg na pọste.
humilig {DT00}. Agạd siyạng humilig sa binata at mahigpịt na naglapat ang kanilạng mge labi. {W Nanyang 13.20}.
kahiligạn {N}.
 makahiligan {DB10/ft|fg} {6K-403} !!. Nakakahiligan ko ang paglalar ng golf.
mahilig {U}. Mahilig siyạ sa pritọng manọk. Mahilig sa kạpwa babae.
nakahilig {U}. Ginawạng padulasan ang nakahilig na kahoy. Sinusulat nang nakahilig ang mga pangalang aghạm ng hayop at halaman.
pahilịg {A}. Pansinịn ang gamit ng mga salitạng nakasulat nang pahilịg.

hilịk. {X} Ugat ng salita
humilịk, maghilịk. Katakụt-takọt siyạng maghilịk.

hilịng. {X/N} Pangngalan
Pinagbigyạn ng alkạlde ang aking hilịng.
humilịng {DT10}.
hilingịn {DB10/ft|fg}. ... kayạ madalạs ay siyạ ang pinapalakpakạn at hinihilịng ng marami. {W Regine 3.2}.
hilingạn {DB20}. Hinilingạn niyạ ng pabọr ang kanyạng inạ.
kahilingan {N}.

hilis. {X/N} Pangngalan
hilis (2) {N}.
panghilis ng biyolịn {N TW N}.
pahilis {U} !!.
pahilịs na guhit / {U TL N}.
tuldịk na pahilịs ´ {N TL U}.

hilo. {N/Es} Espanyol liyọ
Nakaramdam siyạ ng hilo habang kamị'y nasa kọtse.
mahilo {DT00}. Nahilo siyạ sa itaạs ng tore.
hilọ {U}, nahihilo {U/DT00/E}. Hilọ akọ ng bahagy.
Halamang-gamot sa laban sa hilo.
Bayabas. Kalamansi. Yerba buena.

hilot. {X/N} Pangngalan manggagamot
hilot, manghihilot.
hilutin. Hilutin mo na lamang ang aking likọd.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan hi - hil   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   him - hin   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag