has - hey
Pambungad Talahuluganang has - hey
ha ham   has hat haw hay he   hi him hip hu

hasa.
hasa {X/DT/} = naghahasa = sigạw ng tagahasa.
panghạsa {N}.

hasịk. {X} Ugat ng salita
maghasịk, ihasịk.
hasikạn {DB20}.

hatak. {X} Ugat ng salita hila
Malakạs ang hatak sa akin ng salap {W Material Girl 3.5}.
hatakin, humatak. Kapạg nakalabạs na akọ, at sakạ kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.

[hataw]. {X} Ugat ng salita
humataw {DT01}, hatawin {DB10}. Sino ang humataw sa iyọ? Hatawin mo ang dag kapạg nahuli mo.

hati. {X/N/DT} Pangngalan biyạk
hati ng buhọk {N TW N}. Hind tuwịd ang hati ng buhọk niyạ.
hat {U}.
maghati {DT01}. Maghati tayong dalawạ sa gạstos.
hati {X/DT/}  = maghati {6-6.3} !!. Hati tayo ng mangg.
hatiin {DB?A10}. Hahatiin ko ang mansanas sa dalawạ. {W Busilak 3.12}.
mahati {DB11/ft|fg|fn?}. Mahahati ang dalawạng malawak na uri ng bahagi ng panalitạ sa mga sumusunọd na tiyạk na uri. {W Aganan 3}.
kalahati {N, U}. Ang kalahati ng apat ay dalawạ. Kalahating kilo.
kalạ-kalahati {N}. Kalạ-kalahati ng kạrne ng baka at baboy.
hatinggabị {N/Cd}.

[hatịd]. {X} Ugat ng salita
maghatịd {DT10/fg|ft, DT11/fg|ft|ft}. Ang mga tinig ding iyon ang naghahatịd sa akin ng nangyayari sa maghapon. {W Dayuhan 3.5} At huwạg na huwạg ka na ring maghahatịd ng sulat ... {W Suyuan 5.10}.
hatirạn. etwas bringen. Hatirạn mo ng pagkain si Tatay.
ihatịd {DB11/ft|fg|fn}. Inihatịd niyạ si Paula sa pag-uw. Kinukuha at inihahatịd silạ ng isạng tanging bus araw-araw. {W Daluyong 15.26}.
magpahatịd {DT00+1/fh|fg}. Magpahatịd ka sa kapatịd mo.
paghahatịd {N}. Napinsala ang mga panindạ sa paghahatịd.
pahatịd {N}. Dumatịng ang pahatịd sa oras.

hatol. {X/N} Pangngalan
Hatol na kamatayan.

[hawa]. {X} Ugat ng salita
makahawa {DT01/fg|fp?ft}.
mahawa {DB00/ft?fp}. Huwạg kang lumapit sa kanyạ, bak ka mahawa.
mahawahan {DB10/ft?fp|fg}. Nahawahan si ng sipọn si Maria.
nakakahawa {U/DT/K}. Sakịt na nakakahawa ang tigdạs. Nakakahawa ang tawa niyạ.

hawak. { UPD ari}.
humawak {DT00/fg}. Humawak ka na.
hawak {X/DT/} = humawak. Hawak ka na e.
humawak (2) {DT10/fg|ft}. Marunong siyạng humawak ng makinạng itọ.
hawakan {DB10/ft?fn|fg}. Hawakan mo ang kabilạng dulo ng lubid.
hawakạn {N}. Mahina na ang hawakạn ng basket.

hawig. {X/N} Pangngalan
hawịg {U, UK}. Hawịg siyạ sa kanyạng amạ.
pagkakahawig {N}.
kahawig {U, UW}. Kahawig niyạ ang aking kapatịd na lalaki. Kahawig sa ....
hawig-anghẹl {U}.

[haya]. {X} Ugat ng salita (baya)
hayaan {DB10}. Hayaan mo siyạ roọn. Hayaan mo akọng mag-isạ. {W Busilak 3.5}.
paghaya {ND}.

[hayag]. {X} Ugat ng salita
hayạg {U}. Hayạg na. Dapat magịng hayạg ang isạng babal sa trapikọ.
maghayạg {DT10} !! .
ihayag {DB10}.
ipahayag {DB10}, magpahayag {DT10}. Interesado din itọng ipahayag ang isạng masidhịng lunggat na hindị nabigkạs ng mga Propagandista. {W Almario 2006 16.29}. Alalaọng baga, ipinahahayag wari ng mga misyonerong Espanyọl na ... {W Dasal 3.17} .
mahayạg {DB00} !!. Nahayạg pinakatatago nilạng lihim.
ipinahayag {N/DB/D}. Mapatutunayanan mo ang iyọng ipinahayag?
pahayag {N}. Pangkalahatạng pahayag.
pahayagạn {N}. Nabasa mo na ba ang pahayagạn ngayọn?
pagpapahayag {ND}. Pagpapahayag ng sariling layunin.

hayop. {X/N} Pangngalan

Mga Hayop.
butik. buwaya. tuk.

Mga Klaseng Hayop
Protozoa
Porifera
Uọd
Echinodermata
bituịng-dagat
Mollusca
Arthropoda
Crustacea
gagambạ.
Kulisap.
Vertebrata
Isd.
Lurche
Kriechtiere
Ibon.
Pansusong Hayop.

helikọpter. {N/En} Ingles

heometriya. {NDr/Es} Griyego

Heometriya.
bilog.
hubog.
pụnto.
lịnya.
rabạw.
solid.
parisukạt.
parihab.
tatsulok.

hepe. {N/Es} Espanyol |hefe| puno

Hey Joe! [heɪ'dʒəʊ]. {N/En} Ingles Hoy!

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan has - heo   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   hi - hil   Fisyntag