ham - har
PambungadTalahuluganang ham - har
ha   ham han hang hap har   has hi him hip hu

hamak. {X/U} Pang-uri
Galing sa hamak na pamịlya. Kailangan niyạng gumaw ang mga hamak na gawạin. Hamak na asal.
manghamak {DT01}. Huwạg kang manghamak sa iyọng kạpwa.
hamakin {DB10}. Huwạg mo siyạng hamakin kahit mahirap siyạ. .
kapahamakạn {N}.

hambịng. {X} Ugat ng salita
Pangungusap na hambịng. F Gr.
maghambịng {DT10/fg|fl, DT11/fg|fl1/fl2}. Maghambịng ka ng dalawạng paraạn ng pag-aaralan ng mga dayuhang wika.
ihambịng {DB11/fl1/fg/fl2}. Dapat ihambịng ang wika natin sa mga ibạng wika.
paghambingịn {DB10/ft|fg}. Walạng dahilạn para paghambingịn ko silạ. {8K-6276 Σ}
paghahambịng {ND}. Gumaw ng paghahambịng ng mga nagạstos noọng isạng at ngayọng buwạn.
kahambịng, magkahambịng {U} {9K-222}. Isạng kahambịng na kulay. Magkahambịng na mga kulay. . Pangungusap na kahambịng.

hamọg. {X/N} Pangngalan
Sa umaga'y may hamọg sa damuhạn. Butil na hamọg sa sutlạng talulot. {W Kung saan 3.2}.
mahamọg. Mahamọg ang damọ sa ganitọng oras.

hamon. {X/N} Pangngalan
Tinanggạp ko ang kanyạng hamong tumalọn sa ilog.
manghamon, humamon, hamunin.

hampạs. {X/N} Pangngalan
humampạs {DT10}.
kahahampạs {ND/U} {8-6.5.2}. Kuminis ang mga batọ sa kahahampạs ng alon. {8K-6511}.

hanap . {X/DB} Ugat ng salita
humanap {DT10/fg|ft}. ... ngunit malakị ang pagnanais ninạ Ate na humanap ng sariling daigdịg. {W Dayuhan 3.10}.
maghanạp {DT01/fg|ft, DT10/fg|ft} {6-1.3} !!. Maghapon kamịng naghanạp sa nawawalạng bata. {2-3.3} Naghahanạp silạ ng gint.
hanapin {DB10/ft|fg}. Ano ang hinahanap mo dito? Wal akọng hinahanap dito. {4-4.3}. Ang pagkaling ng magulang ang tunay kong hinahanap. {2K-252 [3]}.
hanap {X/DB/} = hanapin. Anọ ang hanap mo dito?
ihanap {DB20/fp|fg|ft}. suchen. Ihanap mo akọ ng pagkain.
paghahanạp {ND/mag-}, paghanap {ND/-um-}. Inabọt ng hapon ang paghahanạp sa nawawalạng aso.
hanapbuhay {N/Cd}. Hanapbuhay muna bago ang paglilibạng. {S-_ S-K}.

hanay. {X/N} Pangngalan
Nagtanịm akọ ng dalawạng hanay ng talọng.
paghahanay {ND}. Sa paghahanay ng mga punong kasalanan, naisalin lahạt ang mga itọ sa wikang Tagalog. {W Dasal 3.17}.
kahanayan {N} F Gr.
hanay-hanay {U/&&}. Hanay-hanay ang mga bata.

hand. {X/U} Pang-uri
Hand nang lahạt ang mga gagamitin niyạ sa paglalakbạy. Handạng tumulong.
hand (2) {N}= bereits vorbereitetes Essen (für ein Fest). Marami silạng hand para sa pistạ.
maghand {DT00, DT10}. Bigyạn mo akọ ng limạng minuto upang maghand.
ihand {DB10/ft|fg}. Ihand mo ang talaan ng mga panauhin. Inihand ng Tatay ang gagamitin para sa pistạ.
maihand {DB10/ft|fg} {6-3.3}. Naihand ng Tatay ang gagamitin para sa pistạ.
paghahand {ND}.
handaan {N}. Hind tulad noọn sa probịnsiyạ, na kapạg may handaan, ay napupun ang aming tahanan ng mga pamilyạr na mukh. {W Pagbabalik 3.8}.
nakahand {U}. Nakahand akọ pagkatapos ng limạng minuto. Nakahand akọ sampụng minuto ang makalipas. Nakahand na ang hapunan.
di-hand {U}. Bakit di-hand ang hapunan?

handọg. {X/N} Pangngalan
Salamat sa iyọng kasiyạ-siyạng handọg.

[hanga]. {X/XA} Ugat ng salita
humanga {DT01}. Humanga akọ sa kanyạ noọn.
hanga {X/DT} = humanga, humahanga. Hanga akọ sa kanyạ.
hangaan {DB10}. Hinahangaan ko ang kanyạng katapangan.
paghanga {ND}. Ganoọn na lamang ang kanyạng paghanga sa yumaọng Pangulong Quezọn.
tagahanga {N}. Akọ'y isạ sa mga tagahanga mo. Ich bin einer deiner Bewunderer.
kahanga-hanga {U}. Isạng kahanga-hangang tuklạs. Isạng kahanga-hangang gaw.

hangạd. {X/N} Pangngalan
... mayaman na ng akọ ngunit hangạd ko pang mas yumaman. {W Material Girl 3.8} .
maghangạd {DT10}. Naghahangạd din [siyạ] ng kalayaan mul sa paghihigpịt ng mga magulang. {W Estranghera 3.3}.
hangarịn {DB10}.
paghahangạd {ND}. Sa paghahangạd mong magịng mabuti ka ay binayaan mo na magịng masam ang Tiya Nena. {W Daluyong 15.21}.
hangarin {N}.
sa hangaring {TA N.TL} (upang) . Nagsikap siyạng mabuti sa hangaring makamtạn ang prẹmyo.
mapạghangạd {U}. Nabulag akọ, Ate, nagịng mapạghangạd akọ sa salapi. {W Tiya Margie 3.9}.

hanggạ. {X/N} Pangngalan
Anọ ang nagịng hanggạ ng kanilạng pag-uusap?
hanggahạn {DB}. Hangahạn mo na ang pakikitungo sa kanyạ.
hanggahan {N} (// hangganan).
hanggạng {L} {4K-231}. Naglar ang bata hanggạng sa ikawalọ ng gabị. Hanggạng ngayọn. {2-2.3 [5]}
hanggạng saạn? {L TK.PI}. Hanggạng saạn ang pagkawili mo sa musikạ?
hanggạng {L.TK} {4K-231}. Malamịg mul sa Disyẹmbre hanggạng Pebrero. Mul sa nayon hanggạng lunsọd. ... kanyạng mga bisig, buhat sa siko hanggạng mga palad ... {W Uhaw 3.13}.
hanggạng {A.TL?}. May hanggạng apat na kawanị ang pandiwang Filipino.
hanggạ't {C}. Hindị silạ magsasalit hanggạ't sa palagạy nilạ ay tamang-tama na ang sasabihin nilạ. Ngunit mananatili tayong pulubi hanggạ't hind natin nailaplano ang edukasyọng tungo sa pagpapalakạs ng ating pambansạng kakayahạn. {W Almario 2007 3.7}.
hanggạn {N}.
 Anọ ang nagịng hanggạ ng kanilạng pag-uusap?
hangganan {N} (// hanggahan). May tulạy na kongkreto sa hangganan ng Batạngas at Laguna.
kahanggạn {N}.
walạng-hanggạn {U/Cd}.

hanghạnganghạng.
hangin. {X/N} Pangngalan
Malamịg ang hangin ngayọn.
mahangin {U}. Mahangin sa Tagaytạy. Masarạp pumuntạ sa mahanging lugạr.
mahangin ang ulo.
  Hangin at bagyo.

hango. {X/N} Pangngalan
hango {N}. Bumasa siyạ ng ilạng hango sa kuwẹnto.
hango {U}. Mga pangungusap na hango sa batayạng pangungusap { Aganan 1999 p.77}. Salitạng hango.
humango {DT11/fg|ft|fn, DT10/fg|ft}. Humango ka ng kanin at bak masunog. Humango ka ng isạng isd sa paksịw.
maghango {DT11/fg|ft|fn}. Maghango ka ng isạng isd sa paksịw.
hanguan {DB20/fn|ft|fg}. Hanguan mo ang paksịw ng isạng maliịt na isd.
hanguin {DB10/ft|fg}. Hanguin mo ang kanin at bak masunog.
hanguin (2) {DB11/ft|fg|fn?fs}. Salitạng hinango sa Ingglẹs.

hantọng. {X/N} Pangngalan
humantọng {DT01}. ... hahantong din siyạ sa unibersidạd. {W Anak ng Lupa 3.7}.
hantungan {N}. Hantungan ng buhay.

hapạg. {X/N} Pangngalan mesa
Maraming pagkain sa hapạg.
hapạg-kainạn {N/Cd}.
hapạg-sulatạn {N/Cd}.
hapạg-pulungạn {N/Cd}.

hapd. {X/N} Pangngalan kirọt
... napaluha akọ ngunit hind dahil sa matindịng hapd kung hind dahil sa kirọt na dulot ng pagkawasạk ng puso. {W Damaso 4.6}.
mahapd {U}. Hind na mahapd ang tumingịn-tingịn. {W Anak ng Lupa 3.3}.

[hapit]. {X} Ugat ng salita
hapịt {U}.
mahapit {DT00/fg, DB10/ft|fg}. At nang tumawa'y tila nahapit ang mga balat sa mukh. {W Nanyang 7.7}.

haplọs. {X} Ugat ng salita
humaplọs {DT10/fg|ft}. Gustụ-gustọng niyạ humaplọs ng pusa.
haplusịn {DB10}.
ihaplọs {DB10}. Ihaplọs mo ang kamạy mo sa iyọng buhọk.

hapon. {X/N} Pangngalan
ipagpahapon {DB10/ft|fg}.
hapunan {N}. Hihintayịn kitạ sa hapunan mamayạng gabị.
kahapon {N}. Alamịn pa natin ang kanyạng kahapon.
kahapon {A}. Nakiita ko siyạ kahapon sa palẹngke.
maghapon {N, A}. Marahil na nasa bahay akọ sa buọng maghapon. Maghapon nang umuulạn dito.
dapit-hapon {N}. Sa bukạng-liwaywạy at sa dapịthapon, dumarapo sa mga pugad at naghuhunihan ang kawan ng mga uwạk. {W Nanyang 12.10}.

harana. {N/Es} Espanyol
mangharana. Nangharana silạ kagabị sa magandạng dalaga sa kabilạng ibayo.

harang. {X/N} Pangngalan
panghaharang {N}.

harạp. {X/N} Pangngalan
sa harạp ng {TA N TW}. Sa harạp ng salamịn. Ni wal man siyạng naulinigang may lumagpạk na kung anọng bagay sa harạp niyạ. {W Samadhi 3.3}.
nasa harạp ng {L.TK N TW}. Nasa harạp ng naturang simbahan ang pinagtatrabahuhan kong restorạn bilang katiwala. {W Angela 3.1}.
humarạp {DT01/fg|fn}. Humarạp ka ngayọn din sa kanyạ. Dapat humarạp sa hukuman. Humarạp ka nang lubusan sa iyọng pag-aaral.
magharạp {DT10/fg|ft}. Nagharạp siyạ ng isạng bagong panukala.
harapịn {DB10/ft|fg}. Hinarạp muna niyạ ang kanyạng mga aralịn. Pag may dumaratịng na ilạng mamimilị, napipilitang pumasok si Lim Kui sa tindahan para harapịn ang mga itọ. {W Nanyang 11.10} .
iharạp {DB10/ft|fg}. Iniharạp ni Juạn ang kanyạng pagbibitịw.
harapạn {N}. Mul sa harapạn.
haharapịn {N/DB/H}, hinaharạp {N/DB/K}. May magandạ siyạng hinaharạp.
pagkakaharạp {N}.
panghinaharạp {N, U}.
kaharạp {U}.
 kaharapịn {DB10}. herausfordern. Mga suliraning kinahaharạp ng wikang Pilipino sa pagbubu ng pambansạng kamalayạn. { Abeleda}.
kaharapan {U}.

hardịn. {N/Es} Espanyol halamanan
hardinero, hardinera.

hari. {X/N} Pangngalan
Tatlọng Hari.
kaharian {N} . Kaharian ang Thailand, ngunit republikạ ang Pilipinas.
makahari {U}.

harinaarina.
[harọt]. {X} Ugat ng salita
magharutạn {DT00}.
maharọt {U}. Maharọt na bata.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ham - har   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   has - heo   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag