gi - git
Pambungad Talahuluganang gi - git
ga gam gat   gi gin gis git   go gu

gib. {X/U} Pang-uri
Iniwan ng malakạs na bagyọ na gib ang bahay nilạ.
gibaịn, igib.
magib {DT00}. Nagib ang sịlya nang upuạn ng tiyọ ko.
gibạ-gib {U}. Gibạ-giba na ang bahay nilạ.

giịt. {N} Pangngalan
gumiịt, igiịt {DB10}, maggiịt {DT10}. Maggiịt ng katwiran. Iginiịt niyạ na siyạ ay walạng kamalayạn sa krimen.

gilid. {X/N} Pangngalan // tabị
Huwạg lagyạn ng baso ang gilid ng mesa. Gilid ng lawa. !!. Maraming halaman sa gilid ng lawa. !!. Gilid ng tasa. Gilid ng gubat. Gilid ng burọl.
buọng gilid {U.TL N}.
sa g̣lid ng {TA N TW} {4-4.2}. May banketa sa gilid ng kalsada. Nakaup si Reina sa gilid ng kanyạng higaạn. {W Unawa 3.1}.
mangilid ang luha {DT01/mang+gilid TT N}.
giliran {N}.
kagiliran {N}.
pagilid {N}. May asụl na pagilid ang panyolito.
tagilid {N} .
 tumagilid {DT00} .
tagiliran {N}.

[giling]. {X} Ugat ng salita
gumiling, gilingin. Ginigiling nilạ ang maịs.
giniling {U/DB/D}. Giniling na karnẹng baka. Giniling ng baka.
gilingạn {N}. Sa gilingạn yari sa palay ang bigạs.
gilingạng-batọ {N/Cd}. Mabigạt ang mga gilingạng-batọ.
tagagiling {N}.
giling-gilingan {N/&&} (Abutilon indicum) = malbas-kastila.

gilịt. {X/N} Pangngalan
Bakit may gilịt ka sa bisig?
gilitạn {DB10}. Gilitạn ang leẹg ng baboy.

giliw. {X/N} Pangngalan
giliwin {DB10}.
kagiliwan {DB10} {7-7.2}. Siyạ yong kinagiliwan ni Nimfa noọn. {W Suyuan 5.3}.
gumigiliw {N/DT/K}.
magiliw {U}. Bayang magiliw, pẹrlas ng silangan.   .

ginạw. {X/N} Pangngalan lamịg
maginạw. Mainit ang panahọn kahapon, ngunit maginạw ngayọn.

ginhawa. {X/N} Pangngalan
kaginhawahan {N}. At ang tanging habol lamang ay ang kaginhawahang makakamit sa piling ng matand. {2K-253 Σ}.
maginhawa {U}. Upuang maginhawa.

ginoọ, ginang. {X/N} Pangngalan
ginoọ. Mga Ginoọ:. Mahạl na G. Miranda:.!
maginoọ {N, U}. Dapat kang kumilos nang parang maginoọ.
ginang. Mahạl na Gng. Franzisco:.
binibini.
  Anrede

gint. {X/N,U} Pangngalan
Karaniwang yari sa gint ang hiyạs.

gipịt. {X/U} Pang-uri
Mabuhay sa gipịt na kalagayan.
kagipitan {N}. Sa panahọn ng kagipitan.

gisạ. {_/Es} Espanyol
gisahịn {DB10}. Ginisạ'y walạng hirap, laging ang sarạp-sarap.
gisado {N, U}.

[gising]. {X, X/DT} Ugat ng salita
gisịng {U}. ... nang gisịng si Ana.
gumising {DT00, DT01}. Gumising siyạ nang maaga. Sino ang gumising sa kanyạ?
gising {X/DT }. ... nang gising si Ana.
magisịng {DT00/fg} {7-1.1}. Si Juạn ay parang nagisịng sa mahabang pagkatulog. { LIW Juan Tamad 26 Nov 2007}.
kagisnạn, kagisngan {DB10/fs|fg} {7-8.5}. Hind madal ang tumapak sa lupang hind mo kinagisnạn. {W Damaso 4.3}.

[git]. {X} Ugat ng salita
gumit {DT00}. Gumit sa kanyạng noọ ang pawis.

giting. {X/N} Pangngalan
giting (2) {N}.
magiting {U}. Nakabasa si Tan Sua ng mga kuwẹnto tungkol sa magigiting na mandirigm. {W Nanyang_12.13} Tan Sua hatte die Geschichten von heldenhaften Kriegern gelesen.

gitn. {X/N} Pangngalan
Sa gitn tayo maup.
mapagitn {DT00}.
napapagitn {U/DT00/E}.
kalagitnaan {N}. Dumako siyạ sa halos kalagitnaan ng mahabang estero na nasa likọd ng unibersidạd. {W Anak ng Lupa 3.7}. Kalagitnaang panahọn. { Constantino 1996 p.21}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan gi - git   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   go - gri   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag