Talasalitaan gat - gay

° gat.{N/X} Substantiv - Pangngalan
:: Matabạng katạs mul sa niyọg.
gataạn {DB10}. Gataạn mo ngạ ang niyọg.
kakanggat {N}. Iyọn ang kakanggat ng pagdiriwang.
ginataạn {J/DB10/A}. Ginataạng putahe.

° gatas.{N/X} Substantiv - Pangngalan
° Gatas na sariw. Gatas ng kalabạw. Gatas na de-lata.

° [gatong].{X} Wortstamm - Ugat ng salita
panggatong {N}. Nangunguha silạ ng panggatong.

[gaw] |200|. {X} Wortstamm - Ugat ng salita
gumaw {DT10/fg|ft} |35|. Kung sinabi ng magsasakạ na siyạ na ang gagaw ng pag-ani. {W Aesop 3.4.5}.
gawịn {DB10/ft|fg} |15|. Nang sabihin niyạ sa akin kung anọ ang gagawịn ko … {W Damaso 3.5}. May gagawịn pa akọ.
° gawịn (2) {DB11/ft|fg|fp}. Hind ko kayang gawịn iyạn sa asawa ko. {W Rosas 4.4}.
gaw {U//DB//X} |15|, ginaw {U//DB/N} (∼ yari sa). Maraming krus na gaw sa kahoy. {W Nanyang 12.10}. Gaw ni J. Rizal. Gaw ng malakạs na bagyọ.
° gawạn {DB20} |6|. etwas tun. Gustọ ba namạng gawạn ko siyạ ng kalaswaạn? {W Tiya Margie 3.8}.
magaw {DB10} |60|. Nagaw niyạng mandayạ. Marami na rin akọng nagaw upang kumita. {W Material Girl 3.5}.
makagaw {DT10/fg|ft} <-kaka-> |2| {7-3.4}. Sa buọng buhay niyạ'y hind pa siyạ nakagaw ng ganoọn. {W Nanyang 13.13}.
magpagaw {DT10/fh|ft} |1|. Anạk na siyạng nagpagaw ng kanilạng bahay. {W Ulan 20.1}.
ipagaw {DB10/ft|fh} |1|. Binugbọg niyạ akọ nang ayạw kong gawịn ang ipinagagaw niyạ. {W Tiya Margie 3.8}.
isagaw {DB10} |8| {7-7.1}. Dapat patuloy na isinasagaw itọ ngayọn. {W Cao 2013 3.13}. Isạng gabị isinagaw ko ang aking balak, ang paslangịn ang asawa ko. {W Material Girl 3.8}.
magsagaw {DT10/fg|ft} |4| {7-7.1}. Magsasagaw ng panimulạng pagsusuri hinggịl sa paraạn ng pagkakasalin ng … {W Dasal 3.5}.
° paggaw {ND} |6|. … kung ang salitạng itọ ay maiuukol sa paggaw ng relọ … {W Salazar 1996 1.1.8}.
° pagpapagaw {ND} |1|. Si Kipping ay ang engineer na nangasiwa sa pagpapagaw ng mga riles ng tren. {W Pag-ibig ng Rizal 3.7}.
gawain {N} |15|. Masipag siyạ sa gawaịn. {W Nanyang 7.2}. Iyọn ay isạng gawaịng matapạt kong nagagampanạn. {W Dayuhan 3.7}. Simulạn ang gawaịn nang buọng siglạ. {W Halina't Magsaya 2.1}.
° gawaan {N} |2|.
manggagawa {N} |15|. Manggagawa at ibạ pang tunay na tagapagpagalạw ng buhay-lipunan. {W Salazar 2.1.16}.
° pagawaan {N}.
° kawanggaw {N}.

° gawad.{N/X} Substantiv - Pangngalan
kagawad.
kagawarạn. Kagawarạn ng mga Kapakanạng Panlabạs. Ang Kawanihan ng Rẹntas Intẹrnas ay isạng sangạy ng Kagawarạn ng Pananalap.

° gawgạw.{N/X} Pangngalan

° gaw, gawi.{N/X} Substantiv - Pangngalan
° Ibạ ang gaw ng mga tao sa bayan kaysạ sa bạryo. Gawịng silangan. Tumingịn ka sa gawịng itọ.
° pagaw {D}. … sa bagong kalesa, na hinila ng makisig na kabayo pagaw sa tabịng-dagat. {W Nanyang 13.22}.

gaya. {U/X} Adjektiv - Pang-uri
gaya ng {U TW}. Inakala kong iiyạk si Inạ gaya ng dalawạ kong kapatịd, ngunit hind{W Dayuhan 3.22}. Sa kabilạng bandạ, ang pagigịng Tagalog ng Tagalog ang bentaha nito laban sa wikang banyagang gaya ng Inglẹs. {W Almario 2007 3.4}. Gaya ng dati. .
gaya nito {U TW.HP}. Nag-aral siyạ ng pagpipintạ, musikạ at ibạ pang gaya nito.
° gayahin {DB10}, gumaya {DT10}. Ginagaya niyạ ang aking bigkạs.
° igaya {DB11/ft|fg|fn}. Igaya mo ang gupịt ko sa buhọk niyạ.
° maigaya {DB20/fp|ft|fg} {8-3.3}. Naigaya akọ ni Inạy ng damịt sa artịsta.
kagaya ng {U TW}. Isạng magandạng liwanag, kagaya ng tanawing walạng sawa niyạng minamasdạn. {W Anak ng Lupa 3.7}. Kagaya ng dati, nagbalitaan kayọ tungkọl sa mga bata. {W Rosas 4.5}.

gayọn |70|. {A/gaya+iyon} Adverb - Pang-abay {9-2.3}
Gayọn ang nagịng bunga. Bakit gayọn?
kung gayọn {K A}. Ang hind ganạp na pagtanggạp dito, kung gayọn, ay higịt na usapịng politikạl sa halịp na lingguwistiko. {W Plano 3.46}.
sa gayọn {TK A}.
gayọn din {A A/HT}. Tignạn mo ang ginagaw ko, gayọn din ang gawịn mo.
gayunmạn {A(A.K)} |gayon man : gayunman ↔ 0:17|. Gayunmạn, mapupunạn ang naturang pagkukulang. {W Javier 3.7}. Gayunmạn patị.
ganitọ, ganiyạn, ganiyọnitọ.

° gayạk.{J/X} Adjektiv - Pang-uri
gayạk {J}. Lalong makukulay ang any at gayạk ng kababaihan. {W Nanyang 21.5}.
gumayạk {DT00}.
gayakạn {DB10/fb|fa}.
kagayakan {N}.

° gayat.{N/X} Substantiv - Pangngalan Pagdurog
gayat {N} (hiwa).
gumayat, gayatin. Ginayat na pusịt. Gayatin mo nang pang-adobo ang manọk.
gayạt {J}. Gayạt na pusịt.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan gat - gay  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   gi - gr   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag