ga - gal
Pambungad Talahuluganang ga - gal
G gab gag gal gali   gam gat gi go gu

G g {.} Buchstabe - Titik
  Bigkas ng titik G g sa mga wikang banyaga

gaba. Batangas-Tagalog

gaạn. {X} Wortstamm - Ugat ng salita
gumaạn {DT00/fg, DT01/fg|ft}. Gumaạn sa timbạng.
magpagaạn {DT10/fh|ft}.
pagaanịn {DB10/fg}.
pagpapagaạn {ND}.
kagaanạn {N}. Kagaanạn ng kargada. .
magaạn {U}. Magaạng dalạ. Magaạng trabaho.

gabạy. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Gabạy ng hagdanan. Gabạy ng buhay.
gabayạn. (bege)leiten.

gabe, gabi (Colocasia esculenta) . {X/N} Substantiv - Pangngalan
:: Isạng halamang-ugạt ang gabe. .).

gabị, gab-ị. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Madilịm ang gabị. Kung gabị. {S-K}.
gabihịn {DT00} {7-2}. Gagabihịn kamị sa pag-uw. Ginabị sa pag-iisip si Leọn.
magabihạn {DT00} {7-3.6}. Magagabihạn kamị sa pag-uw.
kagabị {A} = kahapon sa gabị.
gabị-gabị {U/&&}. Gabị-gabịng mga pagtatanghạl { LJE gabi}.
araw-gabị {A}. Araw-gabị siyạng naghihintạy.
hatinggabị {N/Cd}. Hatinggabị ang gitnạ ng gabị.
panggabị {U}. Sa kanluran ang talang panggabị.
magdamạg.

gadgạd. {X/U} Adjektiv - Pang-uri
maggadgạd, gadgarịn {D}. Pagkatapos gadgarịn, nagigịng bigạs ang palay. Gadgarịn mo ang tsokolate.
gadgaran {N}.

gagambạ. {X/N} Substantiv - Pangngalan
:: Klase ng hayop (Arachnoidea) na may apat na pares na paạ. Ang mga gagambạ ay kamag-anak ng mga kulisap (Insecta, may tatlọng pares na paạ) at ng mga Crustacea (may limạ o mahigịt na pares na paạ).
Totoọng marupọk ang sapot ng gagambạ.

gahasa. {X/U} Adjektiv - Pang-uri
paggahasa.
gahasain {DB10/ft|fg}. E.M., ginahasa ni M.C.? .M., von M.C. vergewaltigt?

[gala]. {X} Wortstamm - Ugat ng salita
gal {U}. Mga asong gal.
gumala {DT01}. Gumala siyạ sa mga parang.
maggal {DT00} !!. Naggagal doọn ang mga baka.
pagala (1) {N}.
pagala (2) {N}.

galạk. {X/N} Substantiv - Pangngalan
magalạk {DT00/fy}. Nagagalạk akọng magkita tayo bukas. Nagalạk siyạ dahil sa magandạng balita.
kagalakạn {N}. Araw ng kagalakạn. Dinadalhạn ko kayọ ng mabubuting balita ng malakịng kagalakạn. {Luc. 2:9}.

galang. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Galang:: Pilipinong kahalagahan.
gumalang {DT01}. Gumagalang siyạ sa nakatatand at mga babae. Lubọs na gumagalang, X. Y.
igalang {DB}. Igalang mo ang mga kuru-kuro ng ibạ.
pagkamagalang {N/pagka+magalang}. ... pagkamagalang ng Kastila. {W Gesellschaft 21K-201}.
magalang {U}.
walạng-galang {U/Cd}.
kagalang-galang {U/&&}. Kagalang-galang itọ kung pagmamasdạn niyạ. {W Samadhi 4.2}.
Mawalạng-galang p . Mawalạng-galang p sa inyọ, aalịs na akọ.

galạng. {X/N} Substantiv - Pangngalan
:: Hiyạs para sa galạnggalangạn. Lantạy na gint ang kanyạng galạng.
galạnggalangạn {N/&&}.

galạw. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Galạw ng hangin.
gumalạw {DT10}, galawịn {DB10}. Ginalạw ng mga bata ang mga aklạt.
pagalawịn {DB10}. Pinagalạw ng hangin ang mga dahon.
maigalạw {DB00, DB10}. Naigagalạw ang ating mga kamạy.
naigagalạw, maigagalạw {U/DB/K, J/DB/H}.
magalạw {U}. Huwạg magalạw at baka mahulog ka.
di-magagalạw {U}. Di-magagalạw na mga bundọk.

galing. {X/J/A} Adjektiv - Pang-uri
Galing akọ sa Lipạ.
saạn galing?.
galing sa {L TK} {4K-251}. Galing sa Cebu ang mga bagong kasạl.
galing sa ibạ {L TK U}.
manggaling {DT01/fg|fn}. Nanggaling siyạ sa simbahan. Mul sa Griyego o Latịn na wika ay nanggagaling ang mga pangalang aghạm ng hayop at halaman.
panggalingan {DB10/fn?fs|fg} {7-6.2}. Papanggalingan ng sakịt ang maruming tubig. Itọ ang lansangang aming pinanggalingan. {6K-6411 Σ}.
pinanggalingan {N/DB10/A}, pinanggagalingan {N/DB10/E}.

galịng. {N} Substantiv - Pangngalan gamọt
gumalịng {DT00}. Gumagalịng na siyạ. Gumalịng ang sugat pagkaraạn ng ilạng araw.
galingạn {DB?11}. Galingạn mo sa pagsusulit.
magpagalịng {DT00+01/fh|fg}. Sino ang nagpagalịng sa bata? Magpagalịng ka. Pagalịng ka. {7-4.3}.
pagalingịn {DB10/fg|fh}. Pagalingịn mo ang bata.
mapagalịng {DB10/fg|fh}.Napagalịng ng albulạryo ang lola ko.
magpakagalịng {DT01/fg|ft}. Magpakagalịng ka sa iyọng trabaho upang madagdagạn ang iyọng sinasahod.
pagalingan {N}.
magalịng {U}. Mas magalịng na siyạ ngayọn. Sana magalịng ka na.
magalịng-galịng {U/&&}. Magalịng-galịng na siyạ ngayọn.
gamutịn ang sakịt.

galit. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Hind siyạ makatulog dahil sa galit at pagkainịs dito (kay Chris). {W Karla 5.203}.
galịt {U, UK}. Galịt siyạ sa akin.
magalit {DT00/fg, DT01/fg|fs}. Magagalit na akọ.
maggalịt-galitan {DT00/fg/mag+galitgalitan}.
galitin {DB10/ft|fg}. Huwạg mo akọng galitin.
makagalit {DT01/fg|fp}. Nakagalit sa mga tao ang masamạng niyạng salit.
magpagalit {DT00+1/fh|fg}. verärgern. Ang mga pangyayari ay lalong nagpagalit sa kanyạ.
magkagalịt {DT00/fr/mag+kagalit} {7-8.2 *}. Nagkagalịt sinạ Pedro at Juạn.
kagalitan {DB10/ft?fp|fg} {7-7.2}. Kinagalitan siyạ ng nanay dahil sa panunuksọ sa pusa.
ikagalit {DB10/fs|fg} {7-7.2}. Ikinagagalit ng kanyạng amạ ang pagsuwạy ni Juạn.
pagkakagalịt {ND/magkagalit}.
kagalitạn {N/ka--an}.
kagalịt {N}.
pagalịt {U} {10K-108}. Batang pagalịt. Pagalịt na bata. Pagalịt na akọ. Pagalịt na umalịs akọ. {A/U}.

galos. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Saạn mo nakuha ang mga galos sa bibig?
    Hiwa, galos at iba pang sugat.

galunggọng (Decapterus macrosoma) . {X/N} Substantiv - Pangngalan
::....

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ga - gal März

Simula ng pahina   gam - gas   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag