do - diy
Pambungad Talahuluganang do - diy
da dak dam de   do du dum dur duw

doktọr, doktora= Arzt, Ärztin. {N/La/Es} Latin
magsadoktọr {DT01} {7-7.1}. Nagsadoktọr ang Kuya sa paggamọt sa maysakịt.

doọn, roọndito. {TA.PD/3} SA panghalip
mayroọn {L.TK/E} {4.3}may.

dragọn. {NDr/.} Griyego |drakos| .
Hayop ng mga Huang-ti ng Tsina (Emperador) ang dragọn.

duda. {X/N} Pangngalan
Wal akọng duda sa tunay niyạng layunin.
magduda {DT01/fg|ft}. "Nagdududa ka sa 'kin?" tanọng ni Cris. {W Bulaklak 8.5}
maduda {U}. Maduda ang kuwẹnto niyạ.

dug. {X/N} Pangngalan
Anọ ang uri ng dug mo?
duguạn. Duguạn ang kamạy na may sugat.
dinuguạn  

dugtọng. {X/N} Pangngalan dagdạg
Dugtọng sa ospitạl.
magdugtọng {DB10}.
idugtọng {DB10}. "...", dugtọng niyạ.
pandugtọng {N}. Pandugtọng ng tubo.

dula, dul. {X/N} Pangngalan
dulaan.
madula {U}.

dulạs. {X} Ugat ng salita
mapadulạs {DB00/ft?DT00/fg} {7-3.5.1}. Napadulạs akọ nang habulin ko ang pusa.
kadulasạn {DB10/fs|fg}. Kinadulasạn ng kalsada ang ulạn.
padulasạn {N}. Ginawạng padulasạn ang nakahilig na kahoy.
madulạs {U}. Madulạs ang daạn pagkatapos ng ulạn. Madulạs ang sabọn.

dulo. {X/N} Pangngalan
Sa dulo ng daạng itọ.

dulot. {X/N} Pangngalan
Tinanggạp niyạ ang dulot naming tulong.
magdulot {DT11/fg|ft|fp}. Si Maria ang nagdụlot ng pagkain sa kanilạ.
idulot {DB11/ft|fg|fp}. Idulot mo sa panauhin natin ang aking inihandạng pampalamịg.
dulutan {DB20/fp|ft|fg}. Dulutan mo siyạ ng pagkain.
dulot (2) {U}.
  ... -ng/na dulot ng ... {N.TL U TW N}. Sakịt na dulot ng bakteryang C. t. { UPD tetano}. t. Bakterien. Ginạw na dulot ng aircon. {W Madaling Araw 3.3}.
magdulot {DT10}. Hind nilạ alạm, na ang kanilạng paghihigpịt ay nagdudulot ng pagrerebelde ng anạk. {W Estranghera 3.6}. Lunas sa lungkọt kong ikạw ang nagdulot! {W Kung saan ka naroon 3.2} . {3-1 [12b]}
dulutan {DB20/fp|fg|ft}. Dinulutan niyạ ng maraming hirap ang kanyang̣ mga magulang.
idulot {DB11}. Kung gabị ay hinahanap ko ang kaaliwang idinudulot ng isạng amạng nagssalaysạy ... {W Uhaw 3.5}.

dumị. {X/N} Pangngalan
Kitang-kita ang dumị sa kapaligirạn.
dumihạn {DB10/fn|fg}. Huwạg mong dumihạn ang iyọng baro sa pagluluto.
marumihạn {DT00/fy, DT01/fy|fs} {7-3.6}. Marurumihạn lang tayo, magagasgạs at masusugatan", sabi ni Duryạn {W Prutas 3.3}.
marumị {U}.
  Marumịng lahạt ang mga pinggạn.
pagkamarumị {N} {8K-216 [5c]}.

dungaw.) {X} Ugat ng salita
dumungaw {DT00, DT01}. Dumungaw sa bintana ang Lola.
dungawin {DB10}. Dungawin mo ang nagaaway na aso.
durungawạn {N}.
panungawan {N}.

dungis {X/N} Pangngalan
dungis (1) {N}. May dungis ka sa mukh. Kumot na may dungis. {W Damaso 4.6}.
dungis (2) {N}. Walạng dungis ang kanyạng pangalan.
dumungis {DT01/fg|ft?fp}. Dumungis sa karangalan ng kanyạng angkạn.
dungisan {DB10/ft?fp|fg}. Huwạg mong dungisan ang kanyạng pagkatao.

dunong. {X/N} Pangngalan
Hind matutumbasạn ng salap ang dunong.
karunungan {N}. Mataạs na karunungan.
marunong {U}. Isạng marunong na tao. Marunong siyạng sumulat. Marunong na sumulat ang bata. Marunong lumangọy ang palak.
marunong ng {UW TW}. Marunong siyạ ng Pransẹs.

duọng. {X/N} Pangngalan
dumuọng {DT00}.
pagduọng {ND}.
daungan, duungan {N}.
duungạn, daungạn {N}.

dupọk. {X?N} Pangngalan
marupọk {U}. Marupọk na ang hawakạn ng bạsket. Totoọng marupọk ang sapot ng gagambạ.

dur. {X/N} Pangngalan
dumur {DT10}. Dumur ng dug.
dumạn, dumaạn {DB10}.

duro. {X/N} Pangngalan
Dumugọ ang duro ng karayom.
duruin. Dinuro ko ng aspilị ang mapa upang ipakita ang aming pupuntahạn.

[durog]. {X} Ugat ng salita
magdurog, durugin. Dinurog ang mga batọ ng pisọn.
durọg {U}. Durọg na salamịn. .

Pagdurog.
dikdịk.
durog.
gayat.
giling.
gupịt.
hiwa.
kaskạs.
kayod.
kiskịs, kuskọs.
kudkọd.
pitpịt.
putol.
tadtạd.

dusa. {X/N} Pangngalan
Kung mịnsan pun ng dusa ang buhay.
parusa {N}.
 parusahan {DB10/fp|fg}. Ikạw ang aking paparusahan. Paparusahan kitạ. Parurusahan ka kung lalabạg ka sa batạs.
kaparusahạn {N}.

duwạg. {X/N} Pangngalan
duwạg. Ayạw ko sa lalaking duwạg.

duwẹnde. {N/Es} Espanyol
Dumaratịng ang duwẹnde gabị-gabị.

duyan. {X/N} Pangngalan
Natutulog sa duyan ang sanggọl.
magduyan. Gustọ magduyan ng bata.

dyip, dyipni, diyip, jeep, jeepney. {N/Eu} Amerikano |GP| = General Purpose = |jeep|

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan do - dyi   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag