ban
Einführung Talahuluganang ban
ba bah bal   bana bang bani bant   bao baw be bin bo bu bum


banabạ (Lagerstroemia speciosa) . {X/N} Pangngalan

banạl. {X/U} Pang-uri
(Ang) Banạl na Kasulatan.

banạs. {X} Ugat ng salita
:: Panahọng may init at malakạs na halumigmịg.
mabanạs.

[banat]. {X} Ugat ng salita
banạt {U}. Banạt na lubid.
bumanat {DT01}. Bumanat sa bigạt ang lubid.
magbanat {DT10}. Magbanat ng butọ. Nagbabanat pa ng butọ ang lola ko.
banatin {DB10}. Banatin ang kumot bago plantsahịn.

bạnda. {N/Es} Espyanyol
May bandạng tumugtọg noọng pịsta.

bandạ. {X/N} Pangngalan
Pumuntạ siyạ sa bandạng silangan ng palẹngke kanina. Sa kabilạng bandạ (dako).
sa may bandạ {L.TK N}. Sa may bandạng silangan ng simbahan ang aming bahay.

bandana. {N/Hindi} Pangngalan |bandhana|

bandeha. {N/Es} Espanyol |bandeja|
Inilapit niyạ ang bandeha na kinalalagyạn ng isạng takorẹng kapẹ, ilạng pirasong tinapay, niyọg na halayạ at dalawạng piniritong itlọg. {W Nanyang 12.28}.

bandera, bandila. {N/Es} Espanyol watawat
Banderang Espanyola:: (Canna x generalis).

bang. {X/N} Pangngalan
:: Malakịng sisidlạn sa tubig, yari sa luạd. .

bangạn. {X/N} Pangngalan
Nueva Ecija, na noọ'y kilalạ bilang graneria o bangạn ng bigạs ng bansạ. {W Daluyong 2.1}.

bangg. {X/N} Pangngalan
bumangg {DT01/fg|fn?ft}. Bumangg sa likọd ng trak ang awto.
banggaịn {DB10/ft?fn|fg}. Binangg ng trak ang awto.
ibangg {DB11/ft|fg|fn}. Huwạg mong ibabangg sa padẹr ang kọtse.
mabangg {DB10}. Nabangg ng trak ang dyip.
banggaan {N}. Banggaan ng dalawạng eruplano.

banggịt. {X/N} Pangngalan
Makikita mo ang banggịt na iyọn sa pahinạ 16. Banggịt mulạ sa bibliyạ.
bumanggịt {DT10}. Bumanggịt siyạ ng ilạng pangyayari.
banggitịn {DB10}. Binanggịt niyạ ang talatang sa bibliyạ. Nabanggịt siyạ sa aming pag-uusap. Nabanggịt sa taạs.
mabanggịt {DB00, DB10}. Ipangako mo na di mo itọ mababanggịt.

bangịn. {X/N} Pangngalan
Naglalakạd silạ sa gilid ng bangịn.

bangk. {X/N} Pangngalan
Maliịt na sasakyạng pantubig ang bangk.
mamangk {DT00/fg}. Namamangk ang mga bata sa Lawang Taạl.
magbangk {DT00/fg}. Nagbangk sila nang pumuntạ sa bulkạn.
mamamangk {N} → barkero.
bangḳro {N/bangka+barkero} → bangkero (2).

bangkạl (Nauclea orientalis). {X/N} Pangngalan

bangkạy. {X/N} Pangngalan
Inimbalsamạ ang bangkạy.
mukhạng-bangkạy {U/Cd}.

bangketa. {N/Es} Espanyol
Sa gilid ng daạn ang mga bangketa.

bangk {N/Es} Espanyol
bangk (1) (Sa bahay). Mahabang upuan ang bangkọ.
bangk (2). Negọsyong salap ang bangk.
bangkero (1). May-ari ng negọsyong salap ang bangkero.
bangḳro (2). Isạ pang tawag sa mamamangk.

bangọ. {X/N} Pangngalan
mabangọ. Mabangọ ang rosas.
pabangọ. Galing sa Paris ang tanging pabangọ.

bangon. {X} Ugat ng salita
bumangon {DT00}. Bumangan ka at magsimbạ.
magbangon {DT}.
pagbabangon {ND}.

bangungot. {X/N} Pangngalan
bangungutin {DT00} {6-2 (2)}. Binangungot akọ.

bangụs, bangọs (Chanos chanos). {X/N} Pangngalan
:: Makakain na isd, sa tubig na maalat o matabạng.

banịg. {X/N} Pangngalan
Malusọg ang pagtulog sa banịg.
banigạn.

banlạw. {X} Ugat ng salita
magbanlạw {DT10}. Magbabanlạw akọ ng mga damịt na may sabọn.
banlawạn {DB10}.
pambanlạw {N}.

bans. {X/N} Pangngalan
:: Komunidạd ng mga mamamayan na may iisạng lahi, kasaysayan, wika, kultura at pamahalaạn.
:: Teritọryo ng komunidạd na itọ.
... sa India, ang bans ng inạ ng kanyạng amạ. {W Angela 3.10}.
pambans. Filipino ang wikang pambans sa Pilipinas.
Lupang hinirang ang tawag ng pambansạng awit natin.   .
kalapịt-bans, kapitbans). Kalapịt-bans ng Pilipinas ang Indonesia, Malaysia, Tsina at Taiwan.
    Mga kalapit-bansa ng Pilipinas.

bansạg (1). {X/N} Pangngalan
bansạg (2) {N}.
bansạg (3) {N}. Ang bansạg sa kaniyạ ay hari, siyạ kasị ang hari-harian sa bukid. {W Pagbabalik 3.11}.
bansagạn {DB001/ft|P-L} {6K-6112}. Jose Antonio Braganza ang kanyạng tunay na pangalan ngunit nabansagạng Joe Carter dahil sa ... {W Suyuan 5.4}.

bant. {X/N} Pangngalan
Totohanan na niyạ ang kanyạng bant, hind na siyạ babalịk sa kanilạ. {W Pang-unawa 3.7}.
magbant {DT00/fy}. ... nagbabant ang tinig ni Aldo. {W Naglaho 3.12}.
pagbantaạn {DB10/fp|fg}. Pinabantaạn niyạ akọng patayịn.

bantạs. {X/N} Pangngalan
pambantạs {N}.
magbantạs {DT01/fg|ft} . Nagbantạs akọ sa sulat.
bantasạn {DB10/ft|fg}.
pambantạs {N}.
    Pagsulat at paglilimbag ng bantas.

Mga Bantas.
Tandạng padamdạm (!).
gitlịng (x-x).
pahilis na guhit (/).
kudlịt (').
kuwịt (,).
puwạng ( ).
panaklọng (na hubọg) ( ).
panaklọng na pansulok [ ].
pananọng (?).
panipi (").
tuldọk (.).
tutuldọk (:).
tuldọk-kuwịt (;).

bantạy. {X/N} Pangngalan
bantayạn. Binabantayạn ng aso ang bahay ng kanyạng amo.

bantayog. {X/N} Pangngalan
Bantayog ni Rizạl.

bantọg. {X/U} Pang-uri
Bantọg ang poọk na iyọn sa manggạ. .
mabantọg {DT00/fy}. Nabantọg siyạ sa pamantasan.
kabantugạn {N}. Kalạt sa buọng daigdịg ang kanyạng kabantugạn.

banyaga. {X/N} Pangngalan dayo

Produktong Banyaga.
roblẹ Hafer (Avena)
sebada.
senteno.
trigo.
   

bạnyo. {N/Es} Espanyol paliguạn.
:: Silịd para sa paliligo at may kubeta.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ban   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   bao - bau   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag