bah - bak
Einführung Talahuluganang bah - bak
ba   bah bahi bai bak   bal bao baw be bin bo bu bum


bah. {X/N} Pangngalan
May malakịng bah ngayọn sa Maynila.
bumah {D00, DT01/fg|fn}. Babah ngayọn dahil sa malakạs na ulạn. Bumah sa sahịg ang tubig.
magbah {V00, V01, V11}. Nagbah kahapon sa palẹngke. Nagbah ng marumịng tubig sa daạn.
bahaạn {DB10/ft|fg}. Binahaạn ng mga sulat na humihing ng kuwạlta si Jose.
bahaịn {DB00/fn}. Binah ang bayan.

bahạg. {X/N} Pangngalan
bahạg (2) {N}.
bahạghari {N/Cd}.
bahạg-buntọt {U/Cd}.

bahagi. {X/N} Pangngalan
Isạng bahagi ng mansanas. Hahantọng din siyạ sa unibersidạd, magigịng bahagi rin ng pangarap para sa isạng pagkakataọn ng pag-unlạd. {W Anak ng Lupa 3.7}. Panloọb na mga bahagi ng katawạn. Bahagi ng panalitạ.
mamahagi {DT}.
magbahagi {DT}.
ipamahagi {DB.}.
pamamahagi {ND}. Pamamahagi ng mga gantimpala.
pagbabahagi (1) {ND}. Pagbabahagi ng kayamanan ng tao kapạg siyạ namatạy.
pagbabahagi (2) {ND} (Aritmetika).
bahaging bayad {N.TL N}. Nagbigạy si Pedro ng bahaging bayad para sa kanyạng bagong kọtse.
bahagdạn {N/bahagi+daan?}::. Ang isạng bahagdạn ay isạng bahagi sa sandaạng bahagi.
bahagy {U}.
Pagtutuos ng Bahagdan.

bahagy. {U} Pang-uri
Bahagy lamang ang lagnạt. Lumabạs si Isha na mẹdyo gulọ ang buhọk, bahagyạng namumulạ ang mga pisngị... {W Nanyang 11.6}. Bahagy ko nang hind inabot ang tren.
bahagy {AH}}. Bahagy na naming makita ang bapọr sa makapạl na ulap. Bahagy akọng lumakad kasị pilạy ang paạ ko.
bahagy, nang bahagy {A}. Natatakpạn nang bahagy. Nasaktạn siyạ nang bahagy. Tama ka nang bahagy.

bahala. {X/N} Pangngalan
Wir haben bisher keine Beispiele für bahala als Substantiv gefunden.
bahala (2) {UK} {9-4.2} . Bahala ka. Ikạw na ang bahala sa mga iyạn. {W Samadhi 4.4}.
Bahala na..
mabahala {DT00/fy, DT01/fy|fp}. Huwạg kayọng mabahala mga anạk. {W Äsop 3.4.2}. Huwạg kang mabahala sa napakaliịt na bagay na iyạn.
mamahala {DT01/fg|fp/mang-}. Subalit nang malaunan ay siyạ na ang namahala ng kusina. {W Arrivederci 3.3}.
pamahalaan {DB10/ft?fp|fg/pang--an}. ... nang pamahalaan ng amạ ng dalaga ang Casa Tomasino. {W Pag-ibig ni Rizal 3.6}.
ikabahala {DB10}. Ikinabahala ni Lolo ang pagkawal ng aso.
pamahala, pamamahala {ND}.
pagbabahala {ND?}.
pamahalaạn {N/pang--an}. Isạng tanggapan ng Pamahalaạn. {W Daluyong 15.27}. Iyọn ang dahilan kay ang una nating republikạ, ang Republikạng Malolos ay Espanyọl ang wikang opisyạl sa pamahalaaạn. {W Almario 2007 3.1}. Pamahalaạng Amerikano sa Pilipinas. {W Liwayway 3.3}. Pamahalaạng-bayan.
pamamahala {N}. Sa tulong ng wastọng pamamahala sa mga daratịng na taọn, maiibsạn din ang marami nating problema. {W Aquino 2010 3.7}.
tagapamahala {N/taga+pamahala, U}.
Bathala {N/X/bahala?}{ Kintanar 1966 p.66}.
Mga Pamahalaan sa Europa.
walạng-bahala {U}.
 Walạng-bahala siyạ sa pagtulong sa kanyạng mga kaibigan.
magwalạng-bahala {DT}.
walịng-bahala {DB10/wala-in+bahala}. Minamahạl ng tao ang kasalanan. At kung winawalạng-bahala na niyạ itọ ... {W Dasal 3.34}. Und wenn ihnen das gleichgültig ist.
ipagwalang-bahala {DB}. Mabuti namạn at ipinagwalambahala na ang aking pag-alịs. {W Daluyong 15.28}.
isawalạng-bahala {DB10}. Marami talagạ ang tulad ko na isinasawalạng bahala ang piso samantalang sinasambạ ang dọlyar. {W Piso 3.1}.
pagwawalạng-bahala {ND}. Gawịn itọ at huwạg katạmaran at alisịn ang pagwawalạng bahala na "O! bastạ nagkakaintindihạn puwede na kahit mal". {W Alcantara 2006 4.2}.

bahay. {X/N} Pangngalan
Wal kamịng magaw kund panoorịn ang pagwasak ng aming bahay. {W Pagbabalik 3.3}.
bahay (2) {N} (tirahan, tahanan). Kung sa bahay, takọt akọng mapagalitan kayạ nakapinid palagi ang mga labi ko. {W Estranghera 3.4}. Pauw na akọ ng bahay nang may mapansịn akọ. {W Piso 3.1}. Nasa bahay ba siyạ? Nandiyạn na/pa siyạ sa bahay.
sa amin.
bahay kubo.
Bahay kubo
magbahay {DT00}. Magbabahay silạ sa Lipạ.
magpabahay {DT00}.
kapitbahay {N/Cd}. Para malaman ng mga kapitbahay natin na hind kitạ sinasakạl. {W Simo 3.3}.
bahayan {N}.
may-bahay {N, U}.
maybahay {N}. ... at maiurong ang masarạp na minandạl na inihain ng maybahay. {W Daluyong 15.12}.
kabahayan {N}. May populasyọn na 80 000 katao sa 15 000 kabahayan ang Bayan ng BB.
kasambahạy (1) {N} !!.
kasambahạy (2) {N} !! (katulong).
pambahay {U}.

Sa Bahay.
bakod.
bakuran.
padẹr.
dingdịng.
sahịg.
kisamẹ.
pint.
bubọng.
atịp.
alulọd.
hagdanan.
baitạng.
silịd, kuwạrto.
sala.
silịd-tulugan.
Kusina.
Banyo.
aparadọr.
bangk.
hapạg, mesa.
sịlya, upuan.

bahid. {X/N} Pangngalan
Alisịn mo ang bahid sa damịt mo. May bahid na ng luha ang mga matạ niyạ. {W Piso 3.4}.
magkabahid-bahid {DT00}. Nagkabahid-bahid ang putịng damịt.

bahịn. {X/N} Pangngalan
bumahịn, magbahịn.
mapabahịn {DB00/ft?DT00/fg} {6-3.5.1} . Napabahịn siyạ dahil sa pamintạ.

baho. {X/N} Pangngalan Lasa at Amoy
Ayaw ng mga bata ang baho ng gamọt.
bumaho {DT00}. Bumabaho ang nabubulọk na isd.
mabaho.Mabaho ang agusan ng hugasạn.

baịt. {X/N} Pangngalan
Wal ka ba sa iyọng sariling baịt?
kabaitan {N}. Pagpakitaan ng kabaitan ang mga hayop.
mabaịt {U}. Mabaịt ang salit niyạ. Kabaịt!

baitạng. {X/N} Pangngalan
Limạ ang baitạng ng hagdanan namin.
baitạng (2) {N} (antạs).

bak. {A} Pang-abay
Bak magsimbạ si Juạn bukas. Bak magsisimbạ si Juạn bukas. {8K-6241}.
at bak.

baka. {N/Es} Espanyol
:: Hayop na may sungay.

bakal. {X/N} Pangngalan
May apat na bakal sa paa ng kabayo.

bakạs. {X/N} Pangngalan
May bakạs ng pagtitiịs ang mukh niyạ.
bumakạs {DT10/fg|ft}. Bumakạs ang aso ng magnanakaw.
bakasịn {DB10/ft|fg}. Binakạs ng aso ang mga magnanakaw hanggạng sa kanilạng taguan.
kabakasạn {DB10/ft|fs} {6-7.2}. Hind na kababakasạn ng paghihirap ang kanyạng mukh. {W Girl 3.10}.

bakit?. {AN} Pang-abay na pananong {13-2.3}
Bakit umiiyạk ang bata?
kung bakit {C A} {7-4.4.1}. Kung bakit nagpuntạ sa lalawigan ang inạy ay aking aalamịn.
bakitman, kahit bakit.

bakl. {X/N,U} Pangngalan
Sinusuọt ng baklạ ang damịt ng babae.

bakod. {X/N} Pangngalan
Bakod na halaman.
May mataạs na bakod sa paligid ng halamanan.
bakuran {N}. Naglalar ang mag-arạl sa bakuran ng paaralạn habang pahingạ.

bakol. {X/N} Pangngalan
bakol (1) (ID, MY: bakul).Allg.
bakol (2) :: Sisidlạng malakị yari sa sawali; maluwạng ang bibịg, masinsịn ang pagkakalala at may apat na sulok sa puwịt. Mas mataạs ang kaịng kaysạ sa bakol.

bakong (Crinum asiaticum) {X/N} Pangngalan
:: Halamang mahaba ang dahon, putị ang bulaklạk, may bilugạn at luntịng bunga. Tumutubo sa mabuhanging tabịng-dagat. Wächst an sandigen Küsten.

bakulaw. {X/N} Pangngalan
bakulaw {U}.

bakuna. {N/Es} Espanyol |vacuna| pagturọk
magbakuna {DT00, DT10}.
bakunahan {DB10/fp|fg}. Binakunahan ang mga bata laban sa bulutong.
pambakuna {N}.

baky. {N/Ch} Intsik
:: Uri ng tsinelas na yari sa kahoy.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan bah - bak   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   bal - bam   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag