Talasalitaan aw - ay

awa |35|. {N/X} Pangngalan
awa {N} |5| Dahil sa awa at pagkapahiy ko sa aking sarili. {W Piso 3.5}.
maawa {DT01/fy|fp} |10|. Naawa ang mamamaril kay Busilak at pinakawalạn niyạ iyọn. {W Busilak 3.3}.
° kaawaan {DB10/fp|fg} |0| {7-7.2}. Kaawaan mo akọ.
kawawa, kaawa-awa {U} |20|. Umalịs ang kawawang bata. {W Angela 3.5}. Sayang at sak kawawa namạn. {W Piso 3.4}.
° [makaawa].
 magmakaawa {DT01} |1|. Magmamakaawa akọ sa iyọ.
ipagmakaawa {DB} |0|.

° awas.{N/X} Pangngalan
umawas {DT00, DT01}. Umawas ang tubig sa baso. Umawas ang sabạw.

away. {N/X} Pangngalan
mag-away {DT00/fr} |2|. … dahil nag-away silạ ni Katrina. {W Sabong 8.1}.
° awayin {DB10/fr|fg} |0|. Bakit mo siyạ inaway?
makipạg-away {DT00/fg, DT00/fr; DT01/fg|fr} |1| {7-9.1}. Hind siyạ nakikipag-away. {W Nanyang 21.7}. Nakipạg-away ang mga lalaki sa babae.
° kaaway {N}. Sikapin mong mapatawad ang iyọng mga kaaway.
° magkaaway {U}. Magkaaway ang mga aso at pusa.
° palạawạy {U}.

° awit.{N/X} Pangngalan
May magagandạng awit at tul.
Awit na pambans {N L J}.
umawit {DT00}. Pagkatapos uminọm ng ilạngboteng beer ay umawit silạ nang malakạs atmal.
awitin {DB10/fp|fa}. Awitin mo ang Bayan ko.
awitan {DB10/fb|fa}. Aawitan kitạ.
maawit {DB10/fp|fa}. Naawit ko ang mataạs na kantạ.
maawit {DB10/fp|fa} {7-3.5.1}. Naawit ng ibon ang bagong kantạ.
awitan {N} = gemeinsamer Gesang.
awitan {N} = Gesangswettbewerb.

° awto.{N/Gr/Eu} Griyego

ay, ..'y |1900| {TP} Pananda {2-2.1}
ay, ..'y {TP: S-../YPT} |≈ 2/3|.
ay, ..'y {TP: S-../TYP} |≈ 1/3|.

° Ay!.{I} Padamdam
Ay, nabali. .

° [aya].{X} Ugat ng salita
kaaya-aya {J}. Kaaya-ayang panahon. Poọk na kaaya-aya.

ayaw, ayạw |70|. {AH/X} Pang-abay na pangmarahil {9-6.1.2}
ayaw, ayạw {AH/N}. Ayaw magpapasok ni Ang Taoke ng tagalabạs. {W Nanyang 11.7}. Ayaw kong magsinungaling sa 'yo. {W Bulaklak 8.7}. [Si] Lola na talagạ namạng ayaw akọng payagang umalịs. {W Damaso 4.3} . {13A-4311 [4] Σ}
ayoko |11| = ayạw ko. Ayokong magbas ng paạ. {W Lunsod 3.4}.
ayaw, ayạw {N//AH} |6|. Ayaw ko kay Juạn. Ayaw na ayaw ni Ang Taoke ang ginaw niyạ. {W Nanyang 11.15}.T. lehnt sein Tun völlig ab. Dahilạn kung bakit marami ang may ayaw sa matematikạ. {W Cao 2013 3.1}.
° ayawạn {DB10/ft|fg}.
° kaayawạn {N}.
° [ayạw] {X}.
 ° umayạw {DT01}. Walạ namạn sa kanilạng may gustọng umayạw. {W Sabong 8.32}.
° ayawạn {DB}.

° ayon.{J/X} Pang-uri
° Ayon siyạ sa aking balak. Ayon dito.
° ayon sa {O TK}. Ayon sa sanaysạy ni Virgilio S. Almario na "…". {W Dasal 3.2}.S.A. "…".
° maayon {DT01/fs}. Naaayon ang mga bagay na iyạn sa palatuntunan ng pangasiwaạn.
° umayon {DT01/fg|fp}. Umayon siyạ sa akin.
° iayon {DB/fl1|fg|fl2}. Sikapin mong iayon ang (1) sa (2).
° makaayon {DT01/fg|ft}.
° pagkakaayon {N}. Walạng pagkakaayon ang dalawạng pahagay.
° paayon {U}. Paayong sagọt. Paayong hangin.
° kaayon ng {U}. Ang kanyạng mga kilos ay kaayon ng kanyạng mga paniwala.
°sang-ayon {J}.
 Sang-ayon akọng magbayad ng isạng daạng piso sa iyọng aso.
° sumang-ayon {DT01/fa|fp}. Sumang-ayon siyạ sa aking sinabi.
sang-ayunan {DB10}. Buọng pusong sinang-ayunan ng mga magulang ang balak.
pagsang-ayon {NV}.
° pagkakasang-ayon {N?NV}.
kasang-ayon {J}. Kasang-ayon ng akin (ng kuru-kuro ko) ang kuru-kuro niyạ.
pasang-ayon {D}. Pasang-ayon siyạng sumagọt.

ayos |50|. {N/X} Pangngalan
° ayos {N} |2|.
° ayọs {U} |4|. Maikl at ayọs ang buhọk. {W Sabong 8.7}.
mag-ayos {DT10/fg|ft} |7| . … naisipan niyạng mag-ayos ng kanilạng mga damịt sa kabinet. {W Naglaho 3.11}.
ayusin {DB10/fb|ft} |10|. Lahạt na 'yan aayusin ko. {W Daluyong 15.8}. Ayusin ang relọs.
iayos {DB10/ft|fg} |1|. Iniayos muna ang higaạn ni Lino bago ang sa kaniyạ. {W Daluyong 15.09}. {3A-341 Σ} Iayos mo ang relọs.
isaayos {DB00/ft} |1| {7-7.1}. Isasaayos ang lumang bahay.
° pag-aayos {ND}.
° kaayusan {N}. Bilang kaayusan ng talahanayan.
° pagkakaayos {N}.
° maayos {U}. Maayos na silịd. Maayos na bata. Mayaos na ilarawan. {D/J L DB}.
° mapag-ayos {U}. Mapag-ayos na bata.

aywạn, ewan. {X/ayaw?} Ugat ng salita
Aywạn ko. Ewan ko.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan aw - ayw  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   b - bag   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika