aw - ayw
Einführung Talahuluganang aw - ayw
ab ag al am an ap as   aw ay

awa. {X/N} Pangngalan
Walạng hangganan ang awa ng Diyọs.
awa (Mga Pilipinong Kahalagahan).
maawa {DT01/fy}. Naawa ang mamamaril kay Busilak at pinakawalạn niyạ iyọn.
kaawaan {DB10} {6-7.2}. Kaawaan mo akọ.
kawawa, kaawa-awa {U}. Umalịs ang kawawang bata. {W Angela 3.5}. Sayang at sak kawawa namạn. {W Piso 3.4}.
[makaawa].
 magmakaawa {DT01}. Magmamakaawa akọ sa iyọ.
ipagmakaawa {DB}.

awas. {X/N} Pangngalan
umawas {DT00, DT01}. Umawas ang tubig sa baso. Umawas ang sabạw.

away. {X/N} Pangngalan
mag-away {DT00}. Nag-aaway ang mga bata. Nag-away ang mga lalaki at babae.
awayin {DB10}. Bakit mo siyạ inaway?
makipag-away {DT01} {6-9.1}. Nakipag-away ang mga lalaki sa babae.
kaaway {N}. Sikapin mong mapatawad ang iyọng mga kaaway.
magkaaway {U} {9K-222}. Magkaaway ang mga aso at pusa.
palạawạy {U}.

awit. {X/N} Pangngalan
May magagandạng awit at tul.
Awit na pambans   .
umawit {DT00}. Pagkatapos uminọm ng ilạng boteng beer ay umawit silạ nang malakạs at mal.
awitin {DB10/ft|fg}. Awitin mo ang Bayan ko.
awitan {DB10/fp|fg}. Aawitan kitạ.
maawit {DB10/ft|fg}. Naawit ko ang mataạs na kantạ.
maawit {DB10/ft|fg} {6-3.5.1}. Naawit ng ibon ang bagong kantạ.
awitan {N}.
awitan {N}.

awto. {N/ Gr/Eu} Griyego

ay, __'y {T} Pananda {2-2.1}
Bumabasa akọ. = Ako'y bumabasa.

Ay!. {M} Padamdam
Ay, nabali. .

[aya]: Freude. {X} Ugat ng salita
kaaya-aya {U}. Kaaya-ayang panahon. Poọk na kaaya-aya.

ayaw, ayạw. {N, U} Pangngalan {10-4.2}
Ayaw ko kay Juạn. Ayaw ko ang kẹndi. Ayaw ko sa kẹndi.
ayaw, ayạw {AH}/NN,N} {10-4.1}. Ayaw siyạng uminọm ng gatas. {AH}/NN}. Ayaw siyạng sumunọd. {AH}/NN} Ayaw niyạng sumunọd. {AH}/N}.
ayoko {AH}.PP/1S/ayaw+ko}.
ayawạn {DB10/ft|fg}.
kaayawạn {N}.
ayạw {N}.
 umayạw {DT01}.
ayawạn {DB}.

ayon. {X/UK} Pang-uri
Ayon siyạ sa aking balak. Ayon dito.
maayon {DT01/fy}. Naaayon ang mga bagay na iyạn sa palatuntunan ng pangasiwaạn. .
umayon {DT01/fg|fp}. Umayon siyạ sa akin.
iayon {DB/fl1|fg|fl2}. Sikapin mong iayon ang (1) sa (2).
makaayon {DT01/fg|ft}.
pagkakaayon {N}. Walạng pagkakaayon ang dalawạng pahagay.
paayon {U}. Paayong sagọt. Paayong hangin.
kaayon ng {UW TW}. Ang kanyạng mga kilos ay kaayon ng kanyạng mga paniwala.
ayon sa {L TK} {4K-251}. Tama ayon sa plano ang mga sukat. Ayon sa sanaysạy ni Virgilio S. Almario na "...". {W Dasal 3.2}.S.A "...".
sang-ayon {U}.
 Sang-ayon akọng magbayad ng isạng daạng piso sa iyọng aso.
sumang-ayon {DT01/fg|ft}. Sumang-ayon siyạ sa aking sinabi.
sang-ayunan {DB10}. Buọng pusong sinang-ayunan ng mga magulang ang balak.
pagsang-ayon {ND}.
pagkakasang-ayon {N?ND}.
kasang-ayon {U, UW}. Kasang-ayon ng akin (ng kuru-kuro ko {3-4 (5)}) ang kuru-kuro niyạ.
pasang-ayon {A}. Pasang-ayon siyạng sumagọt.

ayos. {X/N} Pangngalan
Mabuti ang ayos ng silịd.
mag-ayos {DT10}. ... naisipan niyạng mag-ayos ng kanilạng mga damịt sa kabinet. {W Naglaho 3.11}.
ayusin {DB10}. Kailangang ayusin natin ang ating mga utang. Puwedeng ayusin ang mga any sa talahanayan. Ayusin ang relọs.
iayos {DB10}. Iayos mo ang mesa para sa hapunan. Iayos mo ang relọs.
isaayos {DB10} {6-7.1} . Isaayos ang basura. Isasaayos ang lumang bahay. Isaayos mo ang papeles para sa ampọn.
pag-aayos {ND}.
kaayusan {N}. Bilang kaayusan ng talahanayan.
pagkakaayos {N}.
maayos {U}. Maayos na silịd. Maayos na bata. Mayaos na ilarawan. {A/U TL DB}.
mapag-ayos {U}. Mapag-ayos na bata.

aywạn, ewan. {X?} Ugat ng salita
Aywạn ko, ewan ko.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan aw - ayw   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   b - bag   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag