ap - art
Einführung Walang talahuluganang sa ap - art
ab ag al am an   apa apo ara araw ari   as aw

apa. {N/Jp} Hapon
(1):: Pinalutong banịg ng arina (kinaugaliạng gaw ng galapọng) na may asukal, karaṇwang hinahaluan ng itlọg.
(2):: Lalagyạn ng sorbetes yari sa apa.

aparadọr. {N/Es} Espanyol
Magulo ang mga damịt sa loọb ng aparadọr niyạ.

apat (4). {N, UB} Pamilang
apatin, pag-apatin {DB}.
apatan, apatạn {N}. Apatạng gilid.
kapat, kaapat {N}. Tatlọng-kapat.
isạng kapat, sangkapat, sangkapat na bahagi.
ikaapat, pang-apat {N, UB} (ika-4). Ikaapat na bahagi. Ein Viertel [der vierte Teil].
labịng-apat {N, UB} (14).
apatnap {N, UB} (40). Apatnapụ't apat (44).
makaapat {U}.

apaw. {X/N} Pangngalan
Malakị ang apaw ng tubig.
mag-umapaw, umapaw {DT00, DT01}. Umaapaw ang tubig. Umapaw ang ilog sa palayan.
mag-umapaw {DT00,DT01} {6-8.3} . Mag-umapaw sa galạk. Nag-umaapaw ang sam ng loọb sa kanyạng dibdịb. {W Unawa 3.8}.

apdọ. {X/N} Pangngalan
apdọ (2).

apelyido. {N/Es} Espanyol
Pareho ang apelyido ng amạ at anạk.

apị. {X/U} Pang-uri
Bansang apị.
mang-apị, umapị {DT10}.
apihịn {DB10}. Hind na kamị aapihịn ng ibạ. {W Girl 3.10}.
pag-apị {ND}.
mang-aapị {N}.

aplaya [.ʔʌp'la:.jʌ]. {N/Es} Espanyol dalampasigan
May magandạng pinong buhangin sa aplaya. .

apọ (Kamag-anak). {X/N} Pangngalan
May dalawạng lolo ang apọ.
inapọ {N}. May magandạng buhọk ang lahạt ng inapọ ng aking lolo sa tuhod.
apo {N}.

apog. {X/N} Pangngalan
apog (1):: Maputịng abọ na kabibi. .
apog (2):: Sa kimikạ, ang apog ay calcium oxide o carbonate.
apog (3):: Sa pagsasaka, ang apog ay patabạng may calcium oxyde o carbonate.
batọng-apog :: Batong banlịk na binubu ng calcium carbonate.

apọy. {X/N} Pangngalan
Kung nasaạn may usok, may apọy rin.
apuyịn, mag-apọy. Nag-aapọy sa lagnạt ang kanyạng katawạn.
apuyan. Puwẹdeng sunugin sa apuyan ang mga basurang papẹl at plastik, ngunit hind ang mga bote at lata.

Mga apoy.
alab.
apọy.
ningas. siklạb.

[apuhap]. {X} Ugat ng salita
umapuhap {DT}.
mag-apuhap {DT}. "...", naaalangang tanọng ni A Chuan, tila nag-aapuhap ng mapag-uusapan. {W Nanyang 21.14}.

aral. {X/N} Pangngalan tuto.
Ang nangyari ay isạng aral sa ating lahạt.
mag-aral {DT10/fg|ft, DT00/fg, DT01/fg|fn}. Nag-aral akọ ng Filipino. Nag-aaral si Jose upang magịng isạng doktọr. Nag-aral akọ sa kolehiyo.
aralin {DB10}. Aralin mo nang maayos ang Matematika.
aralan {DB.}.
pag-aralan {DB10/ft|fg}. Pag-aralan natin ang Alemạn.
pinag-aralan {N/DB/D}. ... ang mga taong may pinag-aralan ang kaagaw mo ... {W Material Girl 3.5}.
ipagpaaral {DB10/ft|fg}.
papạg-aralin {DB?10}. Papạg-aralin ko ang buns kong kapatịd.
mapạg-aralan {DB10}. Napạg-aralan ko ang aghạm sa eskuwela.
makapag-aral {DT10/fg|ft, DT01/fg|fn} {6-3.4}. Gustọ kong makapag-aral ng Filipino. Gustọ kong makapag-aral sa kolehiyo.
pag-aaral {ND}. Sa pag-aaral sa Mahal na Passion, nilinaw ni Rene B. Javellana na ... {W Dasal 3.18}.P. machte R.B.J. deutlich, dass ...
kaaral {N}. May 20 kaaral sa klase ko.
aralịn {N}= Lernstoff. Takdạng-aralịn. Tapusin mo ang iyọng takdạng-aralịn bago maglar.
mag-aarạl {N}. May tatlọng daạng mag-aarạl ang paaralạng iyọn.
kamag-aarạl {N}.
paaralạn {N}. Pumapasok ang mga eskuwela sa paaralạn upang matuto at hind upang magparangy ng unipọrme nilạ. Paaralạng-bayan, paaralạng publikọ. Paaralạng pribado.
pampaaralạn {U}. Aklạt-pampaaralạn.
pangaral {N/pang+aral/pa-nga-ral}.
 Mahigpịt na pangaral. Verweis.
pangaralan {DB10/fp|fg}.

[arap]. {X} Ugat ng salita panaginip
mangarap {DT00/fg}. Huwag kang mangarap.
mapangarap {DB10/fg|ft?fp}. Napapangarap kitạ gabị-gabị.
pangarap {N}.
 Bayaan silạng gumạstos para sa kanilạng pangarap. {W Almario 2007 3.8}.
pangarapin {DB10}. Habang pinapangarap mo ang kayamanan, hind ka nagigịng mayaman.
mapangarapịn {U}.

araro. {N/Es} Espanyol
mag-araro {DT00, DT10}, araruhin {DB10}. Sino ang nag-araro? Sino ang nag-araro sa bukid? {DT00}. Sino ang nag-araro ng gulayạn?

araw   {X/N} Pangngalan
araw (1). Mainit ang araw sa langit.
araw (2) :: Araw na may labịndalawạng oras. Maaraw ang araw, madilịm ang gabị.
araw (3) :: Araw na may dalawampụ't-apat na oras. May pitọng araw sa isạng lingg.
araw (4). Anọng araw ngayọn?
Anọng pẹtsa
kaarawạn {N}. Ikadalawampụ't limạng kaarawạn ng kasạl. ... aklạt na ... at inilathala ng Lungsọd Maynila para sa pagdiriwang ng ikasandaạng kaarawạn ni Bonifacio. {W Almario 2006 16.12}.
may kaarawạn. Pinalibutan nilạ ang may kaarawạn at sak inawitan.
tag-araw. Mainit at matuy ang tag-araw.
pang-araw-araw {U}.
araw-araw {A}. Araw-araw sumisikat ang araw sa umaga.

Mga Araw na Linggo.
Espanyol ang lahat ng araw maliban sa Linggo.
Lunes.
Martẹs.
Miyẹrkulẹs.
Huwebes.
Biyẹrnes.
Sabadọ.
Lingg.

Arạy!. {M} Padamdam arụy

arbulạryo, albulạryo. {N/Es} Espanyol |herbolario|
:: Manggagamọt na gumagamit ng sinaunang kaalaman sa panggagamọt.

ari. {X/N} Pangngalan
Ari ni G. Casto ang lupang itọ.
ari {N} :: Bahagi ng katawạn ng tao at ḥyop na ginagamit ukol sa reproduksiyon.
mag-ari {DT10}. Siyạ ang nag-aari ng maṛming lupa.
ariin {DB10 + D/U}. Ariing tunay ang kanyạng sinabi. Inaring tamạd si Pedro ni Juan.
maari.
pag-aari {ND}. Pag-aari ng gobyerno ang lupa.
ari-arian {N/&&}. Wal pang anumạng ari-arian ang pamịlya. {W Nanyang 13.17}.
may-ari {N} Eigentümer. May-ari ng lupang iyọn si G. dela Cruz.
pagkamay-ari, pagmamay-ari {N}.
paari {U}.
maaari, maaari {AH}/NN} {10-4.1.3}.
  Maaari mo bang linisin ang sapatos mo?
maaari, maaari {A/AH}} {10-4.3}. Maaari ring mga pokus na tagaganạp ang mga panghalịp panao sa anyọng ang. {W Aganan 3.4.4}. Maaaring magandạ ang bulaklạk. Maaaring binasa na niyạ ang liham ko.
maaaring mangyari, gamitin, magịng ... {AH} V}. Maaaring mangyari ang hula mo. Isạng maaaring magịng bunga. Ein mögliches Ergebnis.
maaari, maaari {U/AH}}. Pumarito ka kung maaari. Maaari ang ... ∅.
di-maaari {U}.
pagkamaaari {N}.

arina, harina. {N/Es} Espanyol
:: Putịng giniling sa trigo.

aritmetikạ. {NDr/Es} Griechisch - Griyego
:: Aghạm ng mga bilang.

Aritmetika.
Pagdaragdạg 2 + 3.Dalawạ na dagdagạn ng tatlọ ay limạ.
Pagbabawas5 - 3. Limạ bawasan ng tatlọ ay dalawạ.
Pagpaparami2 x 3. Dalawạng beses na tatlọ ay anim.
Paghahati6 / 3. Anim ... tatlọ ay dalawạ.

arnibal. {N/Es} Espanyol |almibar|
:: Asukal na iniluto sa tubig hanggạng lumapot, at kinakain sa tahọ.

arọk. {X/N} Pangngalan
umaṛok {DT10}= Tiefe ausloten.
aarukịn {DB10}.
maarọk {DB10}. Hind niyạ talagạ maarọk ang saloobịn ng dalaga. {W Nanyang 13.16}.

aroskạldo, aruskạldo {N/Es} Espanyol lugaw
:: Isạng uri ng lugaw na yari sa sabạw ng manọk at luya. .

ạrte. {N/La/Es} Espanyol sining
maạrte.
artịsta {N} {7-3.1 (2)} .

[arug]. {X} Ugat ng salita
umarug {DT01/fg|fp}. Sino pa ang aarug sa kanilạ kapạg matand na silạ at hindị na makapagkayod? {W Rosas 4.21}.
mag-arug, arugaịn {D.}.

Arụy!. {M} Padamdam arạy

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ap - art   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   as - ats   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag