Talasalitaan am

° amạ.{N/X} Pangngalan
° Malusọg pa ang amạ ko.
° amạng pangumạn {N.L U}.
° mag-amạ {N}. Magkamukh ang mag-amạ.
° amaịn (1) amahin !! {N} (≈ tiyọ).
° amaịn (2) amahin !! {N}.

° amag.{N/X} Pangngalan
° Kayurin mo ang amag sa keso.
° amagin {VA00?}. Inaamag ang tinapay.
° magkaamag {VA00} {7-8.1}.
°maamag, amagin {U}.
°amọy-amag, lasang-amag {U}.

° amarịlyo Tagetes erecta.{N/Es} Espanyol
:: Halamang gamọt.
amarịlyo {J}.

° ambạg.{N/X} Pangngalan
mag-ambạg, umambạg (para sa) {VA01 (O MA)}.

° ambisyọn.{N/Es} Espanyol
ambisyosa, ambisyoso {J}.

° ambọn.{N/X} Pangngalan
Hind nagtagạl ang ambọn.
umambọn {V00}.
ambunịn {VP00/fp}.

° Amerikạ.{N/Na/Es} Pangnalan |Amerigo Vespucci|
Amerikano, Amerikana {N, J}.
amerikana {N}.

° amihan.{N/X} Pangngalan
amihan (2) {N} (⊥ habagat).
amihan (3) {N} :: Simoy na galing sa bundọk patungong kapatagan.

aminakin.

° [amin].{X} Ugat ng salita
umamin {VA00, VA10}. Umamin ang bilanggọ. Umamin ng krimen ang bilanggọ.
aminin {VP10}. Inamin niyạ na siyạ'y nagkamal.
pag-amin {NV}.
aminado {D/Esm}. Aminado siyạng umusbọng ang mahanghạng na usap-usapan noọn. {W Rica 5.2}.

° amo.{N/Es} Espanyol
May babaeng amo akọ sa tanggapan.

° amo.{X} Ugat ng salita
maamo. Maamong hayop. Mayroọn kamịng ilạng unggọy na maamo. Maamo ang mga aso namin.

° amọk.{N/My} Malay
:: Nanlulumọng paroọt-parito sa pagpatạy ng ibạng tao hanggạng patayịn ang sarili.

° amọr.{N/Es} Espanyol
Amọr-propyọ.

° amọy.{N/X} Pangngalan
° Amọy ng gasolina.
° mangamọy {DT00/fs} <-nganga-> |0|. Nangangamọy ang sirạng isd.
° amuyịn {DB10/ft|fg}. Inamọy ng aso ang panauhin.
° amuyạn {DB10/ft?fn|fg}. Amuyạn mo ang pambangọng itọ.
° maamọy {DB10/ft|fp} {7-3.1 [1*]}. Naamọy ng aso ang kuneho.
° maamọy {J}.

° ampalaya Mormodica charantia.{N/Es} Espanyol

° ampọn.{N/X} Pangngalan
batang-ampọn, anạk na ampọn {N}.
umampọn {VA01/fa|fb}. Sino ang umampọn kay Maria?
mag-ampọn {VA01/fa|fb}. Nag-ampọn akọ kay Lena.
ampunịn {VP10/fp|fa}. Inampọn nilạ si Maria.
ampunan, bahay-ampunan {N}. Bahay-ampunan ng matatand.
tagaampọn, tagapag-ampọn {N}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan am  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   an   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag