am - amp
Einführung Talahuluganang am - amp
ab ag al   am amo   an ap as aw

amạ. {X/N} Pangngalan
Malusọg pa ang amạ ko.
amạng pangumạn {N.TL U}.
mag-amạ {N}. Magkamukh ang mag-amạ.
amaịn (1) amahin !! {N} (tiyọ).
amaịn (2) amahin !! {N}.

amag. {X/N} Pangngalan
Kayurin mo ang amag sa keso.
amagin {DT00?}. Inaamag ang tinapay.
magkaamag {DT00}.
maamag, amagin {U}.
amọy-amag, lasang-amag {U}.

amarịlyoTagetes erecta. {N/Es} Espanyol
:: Halamang gamọt.
amarịlyo {U} (Mga kulay) .

ambạg. {X/N} Pangngalan
mag-ambạg, umambạg (para sa) {DT01 (O TK)}.

ambisyọn. {N/Es} Espanyol
ambisyosa, ambisyoso {U}.

ambọn. {X/N} Pangngalan
Hind nagtagạl ang ambọn.
umambọn {D00}.
ambunịn {DB00/ft}.

Amerikạ. {N/Na/Es} Pangnalan |Amerigo Vespucci|
Amerikano, Amerikana {N, U}.
amerikana {N}.

amihan. {X/N} Pangngalan
amihan (2) {N} (// habagat).
amihan (3) {N} :: Simoy na galing sa bundọk patungong kapatagan.

amin. {{TA.PP/1EP}} Panghalip {7-4.7}
sa amin.

[amin]. {X} Ugat ng salita
umamin {DT00, DT10}. Umamin ang bilanggọ. Umamin ng krimen ang bilanggọ.
aminin {DB10}. Inamin niyạ na siyạ'y nagkamal.
pag-amin {ND}.
aminado {A/Esm}. Aminado siyạng umusbọng ang mahanghạng na usap-usapan noọn. {W Rica 5.2}. = Zugegebenermaßen ging damals das häßliche Gerede von ihr aus.

amo. {N/Es} Espanyol
May babaeng amo akọ sa tanggapan.

amo. {X} Ugat ng salita
maamo. Maamong hayop. Mayroọn kamịng ilạng unggọy na maamo. Maamo ang mga aso namin.

amọk. {N/My} Malay
:: Nanlulumọng paroọt-parito sa pagpatạy ng ibạng tao hanggạng patayịn ang sarili.

amọr. {N/Es} Espanyol
Amọr-propyọ (Mga Pilipinong kahalagahan).

amọy. {X/N} Pangngalan Lasa at amoy
Amọy ng gasolina. Mabangọ ang amọy ng bulaklạk. May masamạng amọy sa basurahạn.
mangamọy {DT00/fy/mang+amoy/ma-nga-moy} {15-3.3}. Nangangamọy ang sirạng isd.
amuyịn {DB10}. Inamọy ng aso ang panauhin.
amuyạn {DB10}. Amuyạn mo ang pambangọng itọ.
maamọy {DB10}. Naamọy ng aso ang kuneho.
maamọy {U}.

ampalaya Mormodica charantia.   {N/Es} Espanyol

ampọn. {X/N} Pangngalan
batang-ampọn, anạk na ampọn {N}.
umampọn {DT01/fg|ft}. Sino ang umampọn kay Maria?
mag-ampọn {DT01/fg|ft}. Nag-ampọn akọ kay Lena.
ampunịn {DB10/ft|fg}. Inampọn nilạ si Maria.
ampunan, bahay-ampunan {N}. Bahay-ampunan ng matatand.
tagaampọn, tagapag-ampọn {N}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan am - amp   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   an - any   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag