Filipino

Salitang Filipino
A B D E
G H I J
K L M N
O P R S
T U W Y

Palaugnayan S
Talatawagan
Palasusian
Pahinang pamagat na Filipino
Die filipinische Sprache
Fisyntag

Armin Möller
Lipa, Pilipinas 2014