Werkstatt
Bai, Ren / Sy, Joaquin: Lagalag sa Nanyang (2)

Einleitung
0 Mga Tala sa Paglalagalag sa Dalawang Wika (Joaquin Sy, Tagasalin, 2005)
1 Pangungulina sa Ikalawang Bayan
2 Pagbubuhay "Huankhe"
3 Pinapak ng Lamok sa "Kulungan ng Baboy"
4 Ang "Papa" na Binili
5 Mga Tanawin sa Bayang Mapulo
6 Ang Asia Bazaar at si Ang Taoke
7 Tatlong Kapwa-Employado
8 Mga "Leksiyon sa Araw-araw
9 Paglipol sa mga "Bampira"
10 Isang Malas na Taon
11 Ang Babaeng Nakaitim
 11.1 Isha im Laden   11.4 Isha und Lim Kui   11.7 Ich gehe hoch   11.10 Tan Sua kommt zurück  
12 Kuwento nina Tan Sua at Isha
 12.1 Traurige Liebe   12.2 Adoptiert   12.7 Achtzehn Jahre alt   12.10 Die alte Kirche   12.12 Der Hilferuf   12.14 Der Kampf   12.20 Verwundung und Pflege  
13 Sawimpalad na Pag-ibig
4 Auswertung Tempus - Aspekt Tabelle


Einleitung

Quelle: Sy Joaquin: Lagalag sa Nanyang
Quezon City, 2007, ISBN 978-971-542-535-3 { Bai / Sy 2007}
Übersetzung des chinesischen Romanes von Bai, Ren: Nanyang piaoliuji

Nanyang ist eine chinesische Stadt im Süden der Provinz Henan. Nanyang hat mehr als 10 Millionen Einwohner (Ende 2002). Nanyang ist auch eine in Singapur früher häufig verwendete Bezeichnung für Südostasien.

Nanyang, translated to "Southern Ocean", refers to territories in Southeast Asia that are traversed through the South China Sea.

Hindi kalakihan ang tindahan, pero malaki ang pangalan nito: Asia Bazaar.
Ang Ahok ang pangalan ng may-ari. Ang Taoke (Boss Ang) ang tawag namin sa kanya. Bata pa rin siya nang magtungo sa Nanyang para maghanapbuhay. Naging aprentis din. Naging trabahador. Nagtinda-tinda sa maliit na puwesto. Mahigit limampung taong gulang siya. Hindi kataasa pero may katabaan.
Tatlong kapwa-empleyado. Pinakamatanda sa Dy Koyi. Kuwarenta y otso anyos siya. Payat at matangkat.
Si Lim Kui, ang isa pang empleyado, ay treinta y singko anyos. Pandak at tumataba na ang katawan.
Si Tan Sua, ang ikatlong empleyado, na malaki't matipuno ang pangangatwan, ay walang respeto kay Lim.
A Song ist der junge Ich-Erzähler.
Isha, die Frau in Schwarz, ist Filipina. Sie wird mit 18 von Tan Sua vor einer Vergewaltigung gerettet.


0 Mga Tala sa Paglalagalag sa Dalawang Wika

Mga Tala sa Paglalagalag sa Dalawang Wika
Ang Tagasalin. Sa pusod ng Binondo. Hulyo 2, 2005

{2.1}
Una'y ilang tala tungkol sa pamagat.
Sa epilogo, sinabi ni Bai Ren: "Nang ilathala sa Hong Kong ang nobelang ito ay Nanyang Liulang'er ang pamagat. Nang ilimbag ng Huacheng Publishing House sa Guangdong ang bersiyon para sa Mainland, iminungkahi ng editor na gawing Nanyang Piaoliuji ang pamagat."
...
Ang isinalin ko'y ang bersiyong may pamagat na Nanyang Piaoliuji. Kung gagawan ito ng literal na salin, maaaring Pagpapatangay sa Nanyang. Malapit ito sa salin sa Ingles na Adrift in the Southern Ocean ng kilalang manunulat at kritikong si Caroline Hau. Mainam ang Ingles na Adrift in the Southern Ocean. May dating, 'ika nga. Pero malamya ang Pagpapatangay sa Nanyang. Pareho man ang kahulugan, may katangian ang "adrift" na wala sa "pagpapatangay." ...

{2.2}
Bukod sa "pagpapatangay", ang "piaoliu", bilang pandiwa, ay may kahulugan ding "magpagala-gala" o "maglibot-libot." Sa Ingles, "wander" o "roam about." Malapit na salin din, kung gayon, ang Paggala-gala sa Nanyang o Paglilibot sa Nanyang. Ngunit malapit ma'y wala pa ring dating. At baka akalain pang travelogue. ...
Kaya naman ipinasiya kong gamitin sa salin ang Nanyang hiulang'er, ang pamagat ng nobela nang ilimbag sa Hong Kong. "Liulang," ibig sabihin, paglalagalag. Kung gayo'y Lagalag sa Nanyang. Tiyak na mas interesante, mas aktibo, at mas may dating, kahit man lang sa salin, ang paglalagalag kaysa pagpapatangay o paggagala o paglilibot. Kaya naman Lagalag sa Nanyang ang ipinasiyang gawing salin ng pamagat. ...

{2.3}
Problema at hamon
Ikalawa'y ilang tala tungkol sa mga naging problema, o hamon, sa proseso ng pagsasalin. Pangunahin ang malaking kaibhan ng dalawang wika. Bagama't mga wika ng dalawang bansang bukod sa kapwa Asyano ay magkalapit o magkapitbahay, at mahigit sanlibong taon nang may mahigpit na ugnayan sa isa't isa, totoong banyaga sa isa't isa ang wikang Tsino at wikang Filipino. Banyaga sa lahat ng aspekto ng wika, pabigkas man o pasulat. At ito ay batid ng sinumang estudyante ng dalawang wika.
...
Kaugnay nito'y pangangahasan ko nang sabihin na mabibilang sa daliri ang mga taong tunay na may kasanayan sa dalawang wika. Kaya't kakaunti, o bihirang-bihira ang salin sa Filipino ng mga akdang Tsino. Kung may nababasa man tayong mga salin sa Filipino ng mga akdang Tsino, malamang na ang mga ito'y isinalin mula sa Ingles. Kaya naman hindi mapapasubalian ang kakulangan, o halos kawalan ng mga direktang salin sa Filipino mulang Tsino na maaaring maging modelo sa gjnawang salin ng nobela ni Bai Ren....

{2.4}
Mga bentaha
May bentaha rin ang kawalan o kakulangan ng modelo. Nang dahil dito'y wala ring nakasasakal o nakalilimitang mga alituntunin o pamantayan. Mas malayang makapag-eeksperimento ang tagasalin. Mas malayang makapaglalagalag at makagagala sa dalawang wika. At kahit paano'y nakahugot ako ng mumunting modelo sa mga naging karanasan sa pagsasalin sa Filipino mulang Tsino ng maranii-ranii na rin namang mga tula, sanaysay, at kuwento; ilang awit at dokumento; at isang mahaba-habang health manual.
...
Tiyak na bentaha rin ang pagiging Tsinoy. Nakatulong an| pangyayaring mula pagkabata'y nagkaroon ako ng pagkakataong mapag-aralan ang wika, kultura, at kasaysayan ng dalawang bansa. At bilang Tsinoy pa rin na isinilang at lumaki sa Pilipinas, hindi banyaga sa akin ang marami sa mga naging karanasan ng pangunahing tauhan sa nobela. Hindi man nakaranas mamuhay sa ilang na pulo gaya ni A Song ako nama'y lumaki sa probinsiya, kung kaya't gaya ni A Song, naging bahagi ng buhay-bata ko ang mga tindahang sari-sari, ang pakikisalamuha sa mga "huanna" at "huanpo," ang pamamaril ng mga manok at ibon, ang paliligo at panghuhuli ng isda sa ilog, ang pag-igib ng tubig, at pagsibak nn panggatong....4 Auswertung Tempus - Aspekt

Legende (Flexionsform oder keine):
Erster Kode: Verwendete Verbform V/A   V/E   V/F   V/N   V0 = Verbloser Teilsatz.   X/V = Stammwort statt Verb.
Sätze mit Existenzphrase werden mit VE/A usw. gekennzeichnet.

Legende (Präsens):
It = Iterativer Aspekt   Imp = Imperfektiver Aspekt

Legende (Futur):
(N) = anstelle von Infinitiv   Z = Zukunft   ZR = relative Zukunft   Irr = Irrealis oder verminderter Bezug zur Realität.

Legende (Infinitiv):
Syntaktischer Infinitiv: DP = Mit Potenzialadverb   C = Mit besonderer Konjunktion (nang, para, upang, pagkatapos; bago, kung)   M = Imperativsatz   P-V/S = Untergeordnetes Verb   J bzw. D = Mit Adjektiv oder Adverb {7-6.2.5 [6-8]} {7A-6261 6262}
.

Legende (Tabelle):
[2 3] Abgrenzungsprobleme bei direkter Rede.
[10] ist Summe von [4] und [9].
[11-18] Zeitform wird nicht durch syntaktische Regeln festgelegt.
[11 13] Standard.
[12 14] Besonderheiten, insbesondere nicht offensichtliche Abweichung vom Standard.
[16] Futur wird anstelle eines Infinitivs verwendet.


  ZählungAuswertung
Keine ZeitformZeitform Ges. Freie Zeitform
V0X/VGes. V/AV/EV/FV/NGes. V/AV/AV/EV/EV/E V/FV/FV/NGes.
  St.Bes.ImpItBes. ...(N)
[1][2][3] [4][5][6][7][8][9][10] [11][12][13][14][15][16] [17][18][19]

Allgemeine Geschichte
{3.1} 10010 1142818 0101040 06
{3.2}404 012141721 00012010 013
{3.3}505 010021217 00010000 010
{3.4}303 25031013 2005000 07
{3.5}7310 28011121 1108000 010
Σ29332 5365125890 32036050 046

Übergangsteil
{3.6}404 124021822 12011200 016
{3.7}101 36121213 3006001 010
{3.8}347 0423916 0021102 06
{3.9}516 1223814 1001102 05
Σ13518 16165104765 16039405 037

Einmaliges Geschehen
{3.10}404 76051822 7032100 013
{3.11}404 142362529 14001130 019
{3.12}314 142121923 14020010 017
{3.13}404 133222024 13020111 018
{3.14}10111 133042031 13030000 016
{3.15}202 133162325 13021010 017
Σ27229 7419725125154 740124361 0100

ΣΣ 69 1079 95711747230309 93215497116 0183
%22325 312361575100  
% 511827463 0100

Der Infinitiv wird in diesem Text nur dann verwendet, wenn er syntaktisch erforderlich ist (einschließlich Imperativsätzen).


97 Maaga ring nagsara angAsia Bazaer, et tuwang-tuwa ang mga empleyado sa maagang pamamahinga. Matabang lalaki si Ang Taoke. Madikit lang sa unan ang ulo ay naghihilik na. Mag-isa siyang natulog sa kuwarro sa ibaba. pasado alas- tres ng madding-araw nakaramdam siya ng lamig sa likod. Naisip niyang nabuksan marahil ang bintana at pumasok sa silid ang ulan at hangin. Nang iunat niya ang kamay sa tabi ng kama, para itong nalubog sa banga ng tubig. Gulat na gulat siya. Kinapa niya at pinindor ang switch ng ilaw. Nang magliwanag ang silid, nakita niyang nakalubog na ito sa tubig at para siyang nakahiga sa balsa. Lumulutang sa tubig-baha ang mga gamit sa kuwarto. Dali-dali siyang bumangon. Pati mga damit na pinagbihisan ay nakalurang sa tubig. Nakakamisera't kalsonsilyo lang si Ang T,oke nang lumabas ng silid at patakbong umakyar sa hagdan para gisingin ang mga empreyado sa ikalawang palapag. Hindi matutumbasan ng gaano man kara-irg pera ang sarap ng tulog sa madaling-araw. Nasa kasungitan ang bagyo at nasa kasarapan naman ang aming pagtulog nang gisingin ni Ang toke. Nagmamadali kaming bumaba, at nakita naming pati mga sako ng bigas na may kalang na mga isang piye ang raas mula sa sahi g ay nakababad na rin sa tubig-baha. Humahangos na pumasok sa kuwarto sina Ang Thoke at Dy Koyi para isalba ang mga pera, resibo at iba pang mga dokumentong nakatago sa mga kaha. Kami ninaTän Sua at Lim Kui, nagpunta sa harapan ng tindahan at inilipat sa bahaging itaas ng mga eskaparate ang qrga panindang malapit nang abutin ng tubig-baha.Ang mga panindang nabasa na,ipinatong namin sa ibabaw ng mga salaming eskaparate. Abalang-abala kami sa pagliripat hanggang sa magliwenag. Kahit paano'y naisalba namin ang karamihan ng paninda. Nahirapan kami ni tn Sua sa pagbukas sa dalawang pinto ng tindahan, at nang mabuksan ang mga iyon, rumagasa papasok ang tubig_ 99 at sinisira ng mga ito ang mga sako at kinakain ang mga bigas. Sumasakit ang ulo namin sa kaiisip kung ano ang gagawin sa mga rnagnanakaw ng bigas.Wala namang may gustong sumuot sa ilalim ng sahig para sirain ang mga lungga. Sinubukan naming maglagay ng panghuli ng daga, pero matapos makahuli ng isa o dalawa ay natuto na ang mga daga. Hindi na pumasok sa bitag para kagatin ang pain na maliit na piraso ng isdang daing. Nasubukan naming mag-alaga ng pusa, pero takot din itong pumasok sa ilalim ng sahig. Marahil ay masyadong marami at malalaki ang mga daga. Minsan, sinubukan naming dumapa sa sahig at binaril ng airgun ang mga daga habang iniilawan ng flashlight. Nakapatay kami ng dalawa, na nabulok sa ilalim ng sahig at pinagmulan ng umaalingasaw na amoy. Nangamba kaming pagmulan iyon ng sakir, kaya't mula noo'y hindi na namin binaril ang mga drg^. Nang pasukin ng tubig-baha ang mga lungga, naglabasan mula rito ang pulu-pulutong na mga daga. Nagpunta angmga ito sa ibabaw ng mga sako ng bigas. Habang abala sa paglilipar ng mga bigas, abala rin kami sa paghampas sa mga daga. Mry naiwan pang tubig sa sahig na mga isang talampakan ang lalim, kaya't hindi makabalik sa lung ga ang mga daga. Nang hampasin nami'y mayroong nagpasuot-suot sa mga sako ng bigas. Mayroong nahulog at lumangoy sa tubig-baha. Napagod nang husto ang lahat sa magdamag na trabaho, kaya naman naging libangan namin ang paghampas sa mga daga. Nagkaroon kami ng ibayong sigla dahil sa gayong libangan. Para kaming naturukan ng gamot na pampasigla. Nagtawanan at nagsigawan kami. At sa halip na sawayin kami, nakisali na rin sa amin si Ang Taoke. Paano'y maraming dulot na kabutihan ang ganitong libangan. Bukod sa napupuksa ang mga dagang magnanakaw ng bigas, nawawala pa ang pagod ng lahat at nag-iibayo ang sigla sa trabaho. Ang totoo'y higit itong mabisa kaysa matapang na kape, kaya't walang dahilan si Ang Täoke para sawayin kami sa gayong libangan! Nang gabing iyo'y nakapatay o nakahuli kami ng mahigir aparnapung daga. Sayang at hindi kami mga cantones, hindi namin nagawang magpista at magpakabusog sa daga.
Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/nanyang_2.htm   16. Februar 2016

Die filipinische Sprache - Werkstatt - Ende Nanyang (2)

Seitenanfang   Titelseite Werkstatt   Syntax   Titelseite Filipino   Mabuhay